Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 13: Activities and The seasons (Test 1) có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 13

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 13: Activities and The seasons (Test 1) có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu học tập giúp các bạn ôn luyện và củng cố kiến thức hiệu quả.

Bài 1: Tìm từ không cùng nhóm với các từ còn lại.

1. a. summer b. cold c. winter d. spring

2. a. swimming b. volleyball c. bike d. basketball

3. a. play b. badminton c. go d. ride

4. a. activity b. season c. weather d. like

5. a. cool b. warm c. fall d. hot

Đáp án

1b 2c 3b 4d 5c

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

6. What's the the weather .... today?

a. is b. are c. like d. likes

7. When .... cold, they play volleyball.

a. there is b. there are c. these are d. it is

8. There are two seasons .... a year in Viet Nam.

a. in b. at c. on d. of

9. They always .... basketball.

a. are playing b. is playing c. play d. plays

10. In the spring, there are .... flowers in our garden.

a. much b. many c. any d. else

Đáp án

6c 7d 8a 9c 10b

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11. How often goes swimming and fish in the summer. A B C D

12. How often seasons are there in your country. A B C D

13. What is he often like doing in the fall? A B C D

14. He usually plays soccer in the winter so it's cold. A B C D

15. I often go jogging in the spring and my sister doesn't. A B C D

Đáp án

11c 12a 13a 14d 15d

Bài 4: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau.

My (16).... season is the fail. I like walking and I often walk in the parks near our house. I like the (17).... of the trees in fall-brown, yellow, orange, and red.I love summer, too. It's always hot in my county. I go (18).... every day, and I like going out with (19).... friends in the long, warm evenings.I don't often stay at home in summer. I sometimes go to the beach (20)....my family for two weeks in August.

16. a. favorite b. free c. healthy d. early

17. a. activities b. colors c. pastimes d. vegetables

18. a. swim b. swims c. to swim d. swimming

19. a. her b. his c. my d. their

20. a. and b. with c. to d. for

Đáp án

16a 17b 18d 19c 20b

Đánh giá bài viết
10 4.513
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 6 Xem thêm