Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 16: Man and Environment (Luyện tập) có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 16: Man and Environment

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 16: Man and Environment (Luyện tập) có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập và củng cố ngữ pháp cũng như trau dồi vốn từ vựng bổ ích. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Bài 1: Tìm từ không cùng nhóm với các từ khác.

1. a. pollution b. environment c. recycling d. language

2. a. city b. town c. weather d. capital

3. a. vacation b. throw c. beach d. ocean

Đáp án

1d 2c 3b

Bài 2: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.

4. a. vacation b. grade c. capital d. danger

5. a. faucet b. wet c. exercise d. empty

Đáp án

4c 5a

Bài 3: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

6. He's from Canada. He .... English.

a. speak b. speaks c. is speaking d. is going to speak

7. She .... much money.

a. need b. needn't c.don't need d. doesn't need

8. Don't .... flowers.

a. pick b. picks c. picking d. to pick

9. This week, he .... by bus.

a. travel b. travels c. traveling d. is traveling

10. He should .... more healthy foods.

a. eat b. eats c. eating d. to eat

Đáp án

6b 7d 8a 9d 10a

Bài 4: Tìm lỗi sai.

11. Nam is the taller student of these four students. A B C D

12. Which is longest: the Red River or the Mekong River? A B C D

13. We are producing too many trash. A B C D

14. What much water is there in the bottle? A B C D

15. Would you like some else coffee? A B C D

Đáp án

11b 12b 13d 14a 15c

Bài 5: Tìm đáp án có cùng nghĩa với câu ban đầu.

16. Phanxipangis the highest mountain in Vietnam.

a. Phanxipang is the higher mountain in Vietnam.

b. No mountain is higher than Phanxipang.

c. No mountain in Vietnam is higher than Phanxipang.

17. Vietnam has big forests.

a. There are big forests in Vietnam.

b. The forests in Vietnam are the biggest.

c. The forests in Vietnam are bigger.

18. This food is better than that food.

a. That food is better than this food.

b. This food is the best.

c. That food is worse than this food.

19. We have lots of rain, so the country is very green.

a. The country is very green, so we have lots of rain.

b. We have lots of rain because the country is very green.

c. The country is very green because we have lots of rain.

20. Keep off the grass.

a. You needn't stand on the grass.

b. You must go away from the grass.

c. You mustn't stand on the grass.

Đáp án

16c 17a 18c 19c 20c

Bài 6: Khẳng định sau là True, False hay No information (chưa có thông tin).

London has a population of about 6,770,000. London is a famous city.Tourists come from all over the world to visit its historic buildings, theaters, museums and its many shops. You can also see and hear thefamous clock, Big Ben.Like many big cities, London has problems with traffic and pollution.There are two many cars on the streets.The beat thing about London is the parks. There are five in the city center. But my children's favorite place is Hamleys. It is the biggest toy shop in the world.

21. The population of London is 6,77 million.

a. True b. False c. No information

22. There are historic buildings, theaters, museums and many shops in London.

a. True b. False c. No information

23. Big Ben is a famous clock in London.

a. True b. False c. No information

24. The parks in London are the biggest parks in the worlds.

a. True b. False c. No information

25. No toy shop in the world is bigger than Hamleys.

a. True b. False c. No information

Đáp án

21a 22a 23a 24c 25a

Đánh giá bài viết
1 325
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 6 Xem thêm