Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: At School có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: At School

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: At School có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây giới thiệu tới các bạn những dạng bài tập theo trình độ tiếng Anh lớp 6, thông qua việc giải những bài tập này sẽ giúp các bạn đánh giá được năng lực của bản thân cũng như củng cố kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh.

Bài 1: Tìm một từ không cùng nằm trong nhóm các từ còn lại.

1. a. pencil b. ruler c. window d. eraser

2. a. classroom b. desk c. board d. street

3. a. clock b. teacher c. student d. school

4. a. open b. live c. on d. spell

5. a. am b. close c. is d. are

ĐÁP ÁN

1c 2d 3a 4c 5b

Bài 2: Chọn từ hoặc cụm từ để hoàn thành câu sau:

6. .... in.

a. Come b. Open c. Close d. Live

7. Sit .... .

a. up b. down c. in d. on

8. Open .... book

a. your b. you c. I d. it

9. "What is your name?" " .... "

a. Your name is Nam. b. Your name are Nam.

c. My name is Nam. d. My name am Nam

10. I'm .... .

a. twelve b. twelve year old

c. twelve year d. twelve years

ĐÁP ÁN

6a 7b 8a 9c 10a

Bài 3: Chọn từ hoặc cụm từ để hoàn thành đoạn hội thoại.

Lan: Hi. My name is Lan. What (11) .... your name?

Mary: Hi. My (12) .... Mary. How do you spell (12) .... name?

Lan: L-A-N.

Lan: (14) .... do you live?

Nam: I live (15) .... Tran Phu Street.

Lan: How old are you?

Nam: I'm twelve years old.

11. a. am b. is c. are d. do

12. a. am b. is c. name am d. name is

13. a. you b. your c. my d. (để trống)

14. a. Where b. What c. How d. How old

15. a. on b. down c. up d. (để trống)

ĐÁP ÁN

11b 12d 13b 14a 15a

Đánh giá bài viết
10 4.114
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 7 Xem thêm