Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 có đáp án

7 1.945

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 2

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo về ngữ pháp tiếng Anh, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây. Nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn các kiến thức như: ngữ âm, từ để hỏi, động từ tobe trong Tiếng Anh,...

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Unit 2 số 2

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: At School

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: At School số 1

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: At School có đáp án

Bài 1: Tìm từ có phần phát âm ở chữ cái gạch chân khác với các từ còn lại.

1. a. waste      b. name        c. stand         d. eraser

2. a. spell       b. desk        c. pencil         d. basket

3. a. sit         b. five          c. window       d. morning

4. a. open      b. old          c. close         d. do

5. a. door       b. school       c. afternoon      d. classroom

ĐÁP ÁN

1. c     2. d    3. b     4. d   5. a

Bài 2: Tìm lỗi sai.

6. It is an waste basket.                                                                                   A  B   C     D

7. Is that you teacher?                                                                                     A  B   C   D

8. How are you spell it?                                                                                     A    B   C      D

9. What does your teacher live?                                                                             A     B   C     D

10. I live on a house on Nguyen Trai Street.                                                                       A  B  C      D

ĐÁP ÁN

6. b        7. c       8. b        9. a         10. b

Bài 3: Các khẳng định sau là True, False hoặc No Infomation?

Hi. My name is Nam. I'm 12 and I'm a student. I live in a house on Tran Phu Street. My school is on Nguyen Trai Street. This is my classroom. This is a desk. And that's my teacher, Miss Lien. She's twenty - five years old.

11. Nam is a student.

a. True     b. False       c. No Information

12. Nam is twenty years old .

a. True     b. False      c. No Information

13. His school is old.

a. True       b. False       c. No Information

14. Miss Lien is a teacher

a. True      b. False      c. No Information

15. She is 20

a. True       b. False    c. No Information

ĐÁP ÁN

11. a  12. b   13. c    14. a  15. b

Đánh giá bài viết
7 1.945
Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm