Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: At Home có đáp án

Ôn tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 3

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: At Home có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải bao gồm các dạng bài rất hay gặp trong bài kiếm tra và bài thi sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn tự thử sức. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

TEST 1

Bài 1: Tìm từ mà khác nhóm các từ còn lại.

1. mother b. father c. teacher d. brother

2. engineer b. sister c. nurse d. doctor

3. table b. desk c. chair d. book

4. lamp b. bench c. couch d. armchair

5. lamps b. couches c. books d. students

Đáp án

1. c 2. b 3. d 4. a 5. b

Bài 2: Chọn một từ để hoàn thành câu.

6. I am Nam. This is .... family.

a. I b. my c. me d. We

7. That is my book. .... are you books

This b. That c. Those d. There

8. They are students. That is .... school.

a. his b. her c. my d. their

9. He is .... engineer

a. a b. an c. these d. those

10. What .... he do?

a. are b. is c. do d. does

Đáp án

6. b 7. c 8. d 9. b 10. d

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11. How many students is there in your class? A B C D

12. There is two students in the classroom. A B C D

13. How old are her father? A B C D

14. Those is my living room. A B C D

15. There are two armchair in his living room. A B C D

Đáp án

11. b 12. a 13. b 14. a 15. b

Bài 4: Chọn đáp án đúng nhất để điền vào ô trống tương ứng.

Lan is a student. That is (16) .... family. There are (17) .... people in her family: her father, her mother, her sister, her brother and her. That is her father. He's (18) .... . He is a doctor. (19) .... is her mother. She isthirty-five. She is a nurse. Her brother is fifteen. Her sister is six. (20) .... are students.

16. a. his b. her c. my d. your

17. a. four b. five c. six d. seven

18. a. fourteen b. forteen c. fourty d. forty

19. a. That b. Those c. These d. There

20. a. He b. She c. They d. There

Đáp án

16. b 17. b 18. d 19. a 20. c

TEST 2

Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.

1. table b. eraser c. lamp d. bookcase

2. sister b. window c. living d. nine.

3. family b. thirty c. my d. many

4. doors b. desks c. rules d. erasers

5. a. boards b. tables c. benches d. windows

Đáp án

1. c 2. d 3. c 4. b 5. c

Bài 2: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

6. .... is her brother?

a. Who b. How many c. There d. This

7. I'm Nhi..This is .... sister.

a. I b. my c. he d. she

8. "What .... ?" "She is a teacher".

a. do she b. does she c. do she do d. does she do

9. They're .... .

a. bench b. stool c. armchairs d. eraser

10. I live .... Ha Noi.

a. in b. at c. on d. (để trống)

Đáp án

6. a 7. b 8. d 9. c 10. a

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11. There is four rooms in his house. A B C D

12. How many people there are in your family? A B C D

13. They are at their living room. A B C D

14. There are two hundreds tables in the room. A B C D

15. She isn't at school; she is in home. A B C D

Đáp án

11. a 12. b 13. b 14. c 15. d

Bài 4: Khẳng định sau là True, False hay No Information (chưa có thông tin)

Lan: Hello, Peter.

Peter: Hi, Lan.

Lan: How are you?

Peter: Fine, thanks. And you?

Lan: Fine, thanks, Peter, this is my brother, Ba. Ba, this is my friend, Peter.

Peter: Hi, Ba.

Ba: Hi, Peter. How old are you?

Peter: I'm twelve years old. What do you do? Ba: I'm an engineer.

16. Lan is a student.

a. True b. False c. No information

17. Ba is her brother.

a. True b. False c. No information

18. Peter is her friend.

a. True b. False c. No information

19. Peter is an engineer.

a. True b. False c. No information

20. Ba is twenty years old.

a. True b. False c. No information

Đáp án

16. c 17. a 18. a 19. b 20. c

Đánh giá bài viết
14 6.069
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 6 Xem thêm