Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Big or Small (Test 2) có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Big or Small

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Big or Small (Test 2) có đáp án sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn luyện và củng cố ngữ pháp. Đồng thời trau dồi từ vựng, chuẩn bị tốt nhất cho các bài học, bài kiểm tra và bài thi về sau.

Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.

1. a. face b. small c. grade d. late

2. a. hundred b. get c. every d. desk

3. a. big b. city c. morning d. time

4. a. brush b. up c. nurse d. number

5. a. stool b. school c. floor d. afternoon

Đáp án

1b 2a 3d 4c 5c

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

6. Herhouse is .... the city.

a. in b. at c. on d. up

7. Weare late .... school.

a. in b. at c. on d. for

8. Hegets up .... six o'clock.

a. in b. at c. on d. (để trống)

9. He .... his teeth.

a. wash b. washes c. brush d. brushes

10. It has .... floors.

a. two b. second c. third d. fourth

Đáp án

6a 7b 8b 9d 10a

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11. Every mornings, he eats breakfast at home. A B C D

12. There are four hundreds students in the school. A B C D

13. Which time do you get up? A B C D

14. Is your school on the country or in the city? A B C D

15. How many classrooms are there in Phong school? A B C D

Đáp án

11a 12b 13a 14b 15d

Bài 4: Khẳng định sau là True, False hoặc No Information (chưa có thông tin).

Thu: Hi. My name is Thu

Mary: Hi, I'm Mary.

Thu: Which grade are you in?

Mary: I'm grade 6.

Thu: And which class are you in?

Mary: 6A. What about you?

Thu: I'm grade 7, class 7C. How many floors does your school have?

Mary: Four. It's a big school.

Thu: My school has two floors and my classroom in on the second floor. Where's your classroom?

Mary: It's on the third floor.

16. Mary and Thu are students.

a. True b. False c. No information

17. Mary is in grade 6, class 6A

a. True b. False c. No information

18. Thu's school is big.

a. True b. False c. No information

19. Mary's school has four floors.

a. True b. False c. No information

20. Mary's classroom is on the second floor.

a. True b. False c. No information

Đáp án

16a 17a 18c 19a 20b

Đánh giá bài viết
7 3.732
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm