Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The Body (Test 2) có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The Body

Để chuẩn bị tốt nhất cho bài thi cuối năm, VnDoc.com xin gửi đến các em Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The Body (Test 2) có đáp án với nội dung bài ra sát nội dung chương trình sách giáo khoa giúp các em học tập hiệu quả hơn.

Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.

1. a. hand b. fat c. orange d. black

2. a. chest b. leg c. red d. lifter

3. a. finger b. light c. thin d. big

4. a. nose b. color c. mother d. monday

5. a. round b. house c. shoulder d. mouth

Đáp án

1c 2d 3b 4a 5c

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.

6. She puts her .... over her ears.

a. legs b. feet c. hands d. toes

7. ....does she do? She is a gymnast.

a. What b. How c. Who d. Which

8. Look!The teacher .... .

a. come b. comes c. coming d. is coming

9. ....color are his eyes?

a. What b. How c. When d. Where

10. Where is Lan? She .... in front of the television.

a. sit b. sits c. is siting d. is sitting

Đáp án

6c 7a 8d 9a 10d

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11. They cleaning their big house at six o'clock. A B C D

12. We go to school every mornings. A B C D

13. Does he brush his teeth and takes a shower every morning? A B C D

14. The school is among the bookstore and the restaurant. A B C D

15. There is a tongue and thirty-two tooth in our mouth. A B C D

Đáp án

11b 12d 13c 14b 15c

Bài 4: Khẳng định sau là True, False hay No information (chưa có thông tin).

Miss Lee is a teacher. She is tall and thin. Her face is oval. Her hair is long and black. Her eyes are big and brown. Her nose is small.Her lips are red and full. She is beautiful. And she is a good teacher, too.

16. MissLee is a good teacher.

a. True b. False c. No information

17. MissLee has an oval face.

a. True b. False c. No information

18. MissLee's eyes are big and blue.

a. True b. False c. No information

19. Miss Lee has white and small teeth.

a. True b. False c. No information

20. Miss Lee is beautiful.

a. True b. False c. No information

Đáp án

16a 17a 18b 19c 20a

Đánh giá bài viết
1 4.516
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 6 Xem thêm