Bài tập tự luận tiếng Anh lớp 7 Unit 8: Places (Số 1)

Bài tập tự luận tiếng Anh lớp 7 Unit 8

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Bài tập tự luận tiếng Anh lớp 7 Unit 8: Places (Số 1) được sưu tầm và đăng tải dưới đây với những dạng bài thường gặp trong các đề thi. Bên cạnh đó, bài tập thực hành này cũng bao quát được những ngữ pháp trọng điểm mà người học cần nắm rất hữu ích cho các bạn muốn nâng cao hiệu quả môn học. Chúc các bạn học tập tốt!

Bài 1: Chia động từ.

1. Could you tell me how (get).... to the bus stop?

2. Hoa and Nga (go).... to the post office right now.

3. ....you usually (get)....up late at weekends.

4. Hoa wants (go).... to the post office because she needs (buy).... a phone card.

5. Ok. I (mail).... this letter tomorrow.

6. He (phone).... his parents three or four times a week.

7. ....they (work).... at home today?

8. I would like (send)....this letter to the US.

Đáp án

1. to get

2. are going

3. Do.... get

4. to go –to buy

5. will mail

6. Phones

7. Are.... working

8. to send

Bài 2: Đặt câu hỏi cho từ gạch dưới.

1.The hotel is opposite the museum.

2. It's about two kilometers from my house to the market.

3. It takes about twenty minutes to go to school by bike.

4. These envelopes cost 5.000 dong.

5. Hoa needs some stamps and a writing pad.

6. A letter to America is 9.500 dong.

7. Liz will send these letters to her friends.

8. I would like some orange juice.

Đáp án

1. Where is the hotel?

2. How far is it from your house to the market?

3. How long does it take to go to school by bike?

4. How much do these envelopes cost?

5. What does Hoa need?

6. How much is a letter to America?

7. Who will Liz send these letters to?

8. What would you like?

Bài 3: Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.

1. the/ on/ right/ railway station/ the/ is.

2. is/ park/ near/ house/ my/there/a.

3. tell/ you/ could/ me/ to/ the/ how/ to/ get/ souvenir shop?

4. It/ is/how much/ to/ America/ mail/ to/ letter/ a?

5. she/ to/ like buy/ would/ postcards/ some.

6. take/ how long/ it/ to/ Ha Noi/ does/ get/ to plane/ by?

Đáp án

1. The railway station is on the right.

2. There is a park near my house.

3. Could you tell me how to get to the souvenir shop?

4. How much is it to mail a letter to America?

5. She would like to buy some postcards.

6. How long does it take to get to Ha Noi by plane?

Bài 4: Hoàn thành đoạn hội thoại sau. Sử dụng sơ đồ đã cho.

Tourist: Excuse me. Could you show .... the .... to the restaurant?

Ba: Go .... ahead. Take the .... street on the .... .The restaurant is on ...., .... .... the market.

Tourist: .... .... a stadium near here?

Ba: Yes, there is.

Tourist: .... .... tell .... how .... .... there?

Ba: Go .... ahead. Take .... .... on the .... .The stadium is .... the supermarket.

Tourist: Thanks a lot.

Ba: You're .... .

Đáp án

Tourist: Excuse me. Could you show the way to the restaurant?

Ba: Go straight ahead. Take the second street on the right. The restaurant is on the/ your left, next to the market.

Tourist: Is there a stadium near here?

Ba: Yes there is.

Tourist: Could you tell me how to get there?

Ba: Go straight ahead. Take the first street on the left.

Tourist: Thanks a lot.

Ba: You're welcome.

--------

Mời các bạn tiếp tục với các bài liên quan đến bài 9 môn tiếng Anh lớp 7 để chuẩn bị cũng như ôn tập cho bài học hay bài kiểm tra và bài thi về sau đạt kết quả tốt nhất:

Từ vựng - bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 9: At home and Away

Bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 9: At home and Away

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 9: At home and away

Đánh giá bài viết
1 874
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 7 Xem thêm