Bài tập về câu khẳng định ở thì hiện tại đơn

VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Bài tp ng pháp tiếng Anh lp 6 v th khẳng định trong thì hin tại đơn:
Ex 1: Write:
1. he/ drink milk every day
2. he/ be a good student
3. his dog/ bark
4. Tim/ study French quite well
5. we/ make dinner at the weekends
6. I/ leave work on time very often
7. she/ meet her brother every week
EX2. Read then choose the best answer
1. The police catch/ catches robbers.
2. My dad is a driver. He always wear/ wears a white coat.
3. They never drink/ drinks beer.
4. Lucy go/ goes window shopping seven times a month.
5. She have/ has a pen.
6. Mary and Marcus cut/ cuts people’s hair.
7. Mark usually watch/ watches TV before going to bed.
8. Maria is a teacher. She teach/ teaches students.
EX3. Write the verb in correct form
1. I usually (go) to school.
2. They (visit) us often.
3. You (play) basketball once a week.
4. Tom (work) every day.
5. He always (tell) us funny stories.
6. She never (help) me with that!
7. Martha and Kevin (swim) twice a week.
8. In this club people usually (dance) a lot.
9. Linda (take care) of her sister.
10. John rarely (leave) the country.
11. We (live) in the city most of the year.
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
12. Lorie (travel) to Paris every Sunday.
13. I (bake) cookies twice a month.
14. You always (teach) me new things.
15. She (help) the kids of the neighborhood.
Đáp án phần bài tập
1. He drinks milk every day
2. He is a good student
3. His dog barks
4. Tim studies French quite well
5. We makes dinner at the weekends
6. I leave work on time very often
7. She meets her brother every week
EX2
1. Catch
2. Wears
3. Drink
4. Goes
5. Has
6. Cut
7. Watches
8. Teaches
EX3:
1. Goes
2. Visit
3. Play
4. Works
5. Tells
6. Helps
7. Swim
8. Dance
9. Takes
10. Leaves
11. Live
12. Travels
13. Bake
14. Teach
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
15. Helps
Mi các bn tiếp tc vào tham kho các bài ti: https:// vndoc.com/ tai-lieu-hoc-tap-lop-6

Bài tập thì hiện tại đơn

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các bạn học sinh Bài tập về câu khẳng định ở thì hiện tại đơn tiếng Anh lớp 6 được sưu tầm và đăng tải, với nội dung ôn luyện Thì hiện tại đơn dưới dạng bài thể khắng định rất hữu ích cho các bạn học sinh đánh giá nhanh kiến thức, đồng thời ôn luyện phần Thì quan trọng này.

Mời các bạn tiếp tục vào tham khảo Lý thuyết và Bài tập Thì Hiện tại tiếp diễn Tiếng Anh lớp 6 là Thì thứ 2 trong chương trình học môn tiếng Anh lớp 6. Các bạn hãy học tập và ôn luyện thật kĩ để có một kết quả tốt nhất.

Đánh giá bài viết
3 2.068
Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm