Bài tập về đơn vị đo

120 57.454

Bài tập về đơn vị đo lớp 5

Bài tập về đơn vị đo tổng hợp một số dạng bài tập về đơn vị đo cơ bản. Qua việc luyện tập với các dạng bài này sẽ giúp các em học sinh biết cách đổi đơn vị đo độ dài, đổi đơn vị đo khối lượng, ôn tập về đơn vị đo diện tích... Mời các bạn cùng tham khảo.

Đơn vị đo cơ bản

Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

1km = ..............hm          1mm = ............cm

1hm =...............dm          1dm = ..............m

1km = ...............m          1mm = .............m

204m = .............dm         36dm =..............m

148dm =............cm         70hm =.............dm

4000mm = .........m          742km = ............hm

1800cm =............m         950cm =.............dm

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

5km 27m = ...............m               8m14cm =............cm

246dm = ..........m.......dm            3127cm =...... m ......cm

7304 m =......km .......m              36 hm = ...... m

Bài 3. Điền dấu ( >; <; =) thích hợp vào chỗ chấm:

9m 50cm ........ 905cm        4km 6m .............. 40hm

5m 500m......... km           5dam ......... km

5m 56cm ........ 556cm        5km 7m .............. 57hm

Bài 4. Thực hiện phép tính (đơn vị: cm).

a) 3m40cm + 4m24cm – 5m69cm

b) 72m6cm – 56m50cm + 7m44cm

c) 8m27dm + 3m35cm + 3dm65cm

d) 98m20cm * 2 + 23m30cm * 2

e) 18m40cm * 4 + 80m5dm * 8

f) 87m23dm : 2

g) 9m8dm7cm :3

h) 90dm30cm 10

i) 19dm8cm : 3

j) 36m8dm7cm : 3

Bài 5. Tìm y (đơn vị: cm).

a) y + 37dm + 13m = 91dam

b) (5 + 20) * y = 525 m

c) 6 * y – 24 cm = 636 cm

d) y * 4 – 25 dm = 75 cm

e) y + 45m – 4m =41 m

Bài 6. Một ôtô chạy 100km hết 12 lít xăng. Hỏi cần bao nhiêu xăng khi ôtô chạy quãng đường thứ nhất 138km và quãng thứ hai 162km

Bài 7. Có hai sợi dây, sợi thứ nhất dài hơn sợi thứ hai 54m. Nếu cắt đi 1200cm ở mỗi sợi thì phần còn lại của sợi thứ nhất gấp 4 lần phần còn lại của sợi thứ hai. Hỏi mỗi sợi dây dài bao nhiêu m?

Bài 8. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

47 tấn = ............ kg              1/5 tấn = .............kg

1 hg = ............ tấn               7kg 5g = .............g

5hg 68g = ............g              2070kg = ......tấn.....kg

5500g = ..............kg             640 tạ = ............kg

1/5tạ = ........... kg               1kg =.............. tấn

3kg25g = .............g              9 tạ 3kg = .......kg

8760kg =......tạ......kg             7080g = .......kg......g

Bài 9. Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm:

5 tấn 2 tạ ...... 52 tạ                23kg605g ......... 236hg4 g

3050 kg ...... 4 tấn 5 yến            1/2 tạ ........ 60 kg

Bài 10. Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm:

14dam2 =................. m2             1700m2 =.............. dam2

16dam210m2 =............. m2           37dam2 9m2 = .........m2

1m2 =.................dam2               8dam2 =................hm2

26m2 =...............dam2               42dam2 =...............hm2

15m2 =.................cm2               7dam2 =...............dm2

Bài 11. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là dam2

2dam216m2

8dam2 62m2

52dam2 40m2

46dam2 5m2

16dam2 29m2

32dam2 9m2

3km2 4cm2

13 hm2 24dm2

Bài 12. Ông Tư mua một khu đất hình chữ nhật dài 48m, rộng 25m. Ông thuê rào chung quanh bằng lưới giá 2500 đồng/dm. Hỏi ông tốn tất cả bao nhiêu tiền, biết lúc rào ông có chừa lối đi rộng 2m.

Bài 13. Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm:

1cm2 =............dm2                21mm2 =...............m2

17cm2 =...................mm2           7km2 5hm2 =.............dam2

2100mm2 =................cm2           2m2 12cm2 =..............cm2

45cm2 =...................dm2            34dm2 =...................m2

347 dm2 = ......... cm2              90m2 200cm2 = ....... dm2

Bài 14. Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm:

850cm2 ......... 12dm2             302mm2 ........ 3dm2 2mm2

3m2 92dm2 ........ 4m2             51km2 ............ 510hm2

2015m2 .........2hm215m2           32km2 45m2 ....... 3200hm2

67 m2 .......... 6700 cm2            27 dm2 34 cm2 ........ 2734cm2

573 hm2 ........ 57km2             34dm2 34mm2 ......... 3434cm2

Bài 15. Bác Tư trồng lúa mì trên hai mảnh đất, cuối năm thu được 5795kg. Mảnh đất thứ hai thu kém mảnh đất thứ nhất 1125kg. Hỏi mảnh đất thứ hai thu được bao nhiêu yến lúa mì?

Bài 16. Dệt một tá khăn hết 540g sợi. Hỏi dệt 1000 chiếc khăn như vậy thì hết bao nhiêu kilogam sợi?

Bài 17. Người ta cấy lúa trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Trung bình 150m2 thu được 60kg lúa. Hỏi thửa ruộng đó thu được bao nhiêu tạ lúa?

Bài 18. Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 160m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Trung bình cứ 500m2 thì thu được 250kg lúa. Hỏi người ta thu được bao nhiêu tấn lúa trên thửa ruộng?

Bài 19. Một thửa ruộng hình chữ nhật chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và có chu vi bằng chu vi của một thửa hình vuông cạnh 32m. Tính diện tích mỗi thửa.

Bài 20. Một người đến cửa hàng vải mua 1/10 tấm vải. Nếu người đó mua thêm 4m nữa thì số vải bây giờ sẽ bằng 1/9 tấm vải. Hỏi tấm vải dài bao nhiêu m?

Bài 21. An có 20 cuốn vở, Bình có số vở bằng 1/2 An. Nam có số vở hơn trung bình cộng của ba bạn là 6 quyển. Hỏi Nam có bao nhiêu cuốn vở?

Bài 22. Một kho chứa 3 tấn gạo. Ngày thứ nhất xuất 800kg gạo, số gạo xuất trong ngày thứ hai bằng 3/2 số gạo xuất trong ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba kho xuất bao nhiêu tấn gạo?

Héc – ta: Đơn vị Hecta dùng để đo ruộng đất

Bài 23. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

12ha = …………………..m2 1/4ha =……………..m2

42km2 =…………………ha 1/100 ha =……………m2

160.000m2 =…………….ha 2/5 km2 =…………….ha

Bài 24. Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm:

5m2 3dm2 ……. 53dm2 670ha ……… 61km2

8cm2 5mm2 ……. 8 cm2 7dm2 6cm2 …….. 710cm2

Bài 25. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 400m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu héc-ta ?

Bài 26. Diện tích một khu rừng ngập mặn là 12ha, trong đó 7/10 diện tích trồng tràm. Hỏi diện tích còn lại là bao nhiêu mét vuông

Bài 27. Bà Tư có một khu đất hình vuông cạnh 13m. Bà rào xung quanh bằng 5 đường kẽm gai. Nếu bà mua một cuộn kẽm gai dài 400m thì còn thừa bao nhiêu mét, biết rằng bà chừa 2m làm cổng?

Bài 28. Một miếng bìa hình chữ nhật. Nếu chiều dài cắt đi 1/5 thì diện tích miếng bìa giảm 240dm2. Hỏi diện tích ban đầu là bao nhiêu m2?

Đánh giá bài viết
120 57.454
Lớp 5 Xem thêm