Bài tập về hình vẽ thí nghiệm hóa học

Câu 1: Trong phòng t nghiệm bộ dụng cụ vẽ dưới đây thể ng để điều chế bao nhiêu ktrong số
các khí sau: Cl
2
, NO, NH
3
, SO
2
, CO
2
, H
2
, C
2
H
4
?
A. 2 B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 2. Các chất khí điều chế trong phòng t nghiệm thường được thu theo phương pháp đẩy không khí
(cách 1, cách 2) hoặc đầy nước (cách 3) như các hình vẽ dưới đây:
Có thể dùng cách nào trong 3 cách trên để thu khí NH
3
?
A. Cách 1. B. Cách 2.
C. Cách 3. D. Cách 2 hoặc Cách 3.
Câu 3: Cho mô hình t nghiệm điều chế và thu khí như hình vẽ sau:
Phương trình hóa học nào sau đây không phù hợp với hình vẽ trên?
A.
B.
C.
D.
Câu 4:Các chất kđiều chế trong phòng tnghiệm thường được thu theo phương pháp đẩy không khí
(cách 1, cách 2) hoặc đẩy nước (cách 3) như các hình vẽ dưới đây:
Có thể dùng cách nào trong 3 cách trên để thu khí Oxi ?
2 2 2 2
2
CaC 2H O Ca OH C H 
3 2 2 2
CaCO HCl CaCl CO H O 
4 2 2 2
NH Cl NaNO NaCl N H O 
4 3 2 3 4
Al C 12H O 4Al(OH ) 3CH 
A. Cách 2 hoặc Cách 3. B. Cách 3. C. Cách 1. D. Cách 2.
Câu 5: Cho sơ đồ điều chế axit clohidric trong phòng t nghiệm.
Phát biểu nào sau đâyđúng:
A. Không được sử dụng H
2
SO
4
đặc vì nếu dùng H
2
SO
4
đặc thì sản phẩm tạo thành là Cl
2
.
B. Do HCl là axit yếu nên phảnng mới xảy ra.
C. Đ thu đưc HCl người ta đun nóng dung dịch hỗn hợp NaCl H
2
SO
4
loãng.
D. Sơ đồ trên không thể dùng để điều chế HBr, HI và H
2
S.
Câu 6: Trong phòng tnghiệm, bộ dụng cụ vẽ dưới đây thể ng để điều chế những chất khí nào
trong s các khí sau: Cl
2
, O
2
, NO, NH
3
, SO
2
, CO
2
, H
2
, C
2
H
4
?
A. Cl
2
, NH
3
, CO
2
, O
2
. B. Cl
2
, SO
2
, NO, O
2
.
C. Cl
2
, SO
2
, NH
3
, C
2
H
4
. D. Cl
2
, SO
2
, CO
2
, O
2
.
Câu 7: Quan sát sơ đồ t nghiệm
Phát biểu nào sau đây không đúng khi i về quá trình điều chế HNO
3
?
A. Q trình phản ứng là một q trình thuận nghịch, chiều thuận là chiều thu nhit
B. Bản chất của quá trình điều chế HNO
3
là mt phản ứng trao đổi ion.
C. Do hơi HNO
3
phân tử khối nặng hơn không khí n mới thiết kế ống dẫn hướng xuống.
D. HNO
3
sinh ra trong bình cầu là dạng hơi nên cần làm lạnh để nng tụ.
Câu 8: Trong phòng t nghiệm khí oxi có thể được điều chế bằng cách nhiệt phân muối KClO
3
MnO
2
làm xúc tác và có thể được thu bằng cách đẩy nước hay đẩy không khí.
Trong các nh vcho ở trên, nh vẽ mô tả điều chế thu khí oxi đúng cách là:
A. 1 và 2 B. 2 và 3 C. 1 và 3 D. 3 và 4
Câu 9: Cho nh vẽ mô tquá trình định tính các nguyên t C và H trong hợp chất hữu cơ. Hãy cho biết
sự vai trò của CuSO
4
(khan) và biến đổi của nó trong thí nghiệm.
A. Định tính nguyên tố C và màu CuSO
4
từ màu trắng sang màu xanh.
B. Định tính nguyên tố H màu CuSO
4
từ màu xanh sang màu trắng.
C. Định tính nguyên tố H và màu CuSO
4
từ màu trắng sang màu xanh.
D. Định tính nguyên tố C và màu CuSO
4
từ màu xanh sang màu trắng
Câu 10: Cho Hình vẽ mô tả sự điều chế Clo trong phòng T nghiệm như sau:

Bài tập hình vẽ thí nghiệm hóa học ôn thi THPTQG 2020

Bài tập về hình vẽ thí nghiệm hóa học là tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2020 hữu ích. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn giải Hóa 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Bài tập về hình vẽ thí nghiệm hóa học. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, ... mà chúng tôi đã tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 120
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm