Bài tập về Thì hiện tại đơn tiếng Anh lớp 6 (2)

VnDoc - Ti tài liu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
Bài tp v Thì hin tại đơn tiếng Anh
Ex 1: Choose the best answer.
1) It ............ a lot in Britain.
a. rain c. is rain
b. rains
2) I ........ pizza very much.
a. like c. is like
b. likes
3) I ............. English very well.
a. no speak
b. not speak
c. don't speak
4) My sister ............. to the cinema very often.
a. don't go
b. doesn't go
c. goes not
5) They always ............. TV in the evening.
a. are watch
b. watches
c. watch
6) I .............. married.
a. 'm not
b. don't
c. isn't
7) English people ............. animals.
a. likes c.is like
b. like
8) The banks ............. on Sundays.
a. doesn't open c.is open
b. don't open d. do open
9) My sister ........... in London.
a. lives
b. live
c. is live
10) Your brother .............. tennis very well.
a. play
b. is play
c. plays
11) They .................... the answer.
a. don't know
b. doesn't know
c. aren't know
12) I ............... understand.
a. no
b. not
c. don't
VnDoc - Ti tài liu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
13. I _______ know the correct answer.
a. am not
b. not
c. don`t
d. doesn`t
14. They _______ agree with my opinion.
a. are
b. don't
c. aren't
d. do
15. Kathy usually __________ in front of the window during the class.
a. sits
b. sitting
c. sit
d. is sit
16. What does this word ________?
a. means
b. meaning
c. mean
d. is mean
Ex2: Choose the right answer
1. He ______ do anything to help me.
a. don't do
b. isn't
c. not
d. doesn't
2. I come from Canada. Where ______ you come from?
a. are
b. do
c. is
d. not
3. Jane ____________ tea very often.
a. doesn't drink
b. drink
c. is drink
d. isn't drink
4. How often __________ you play tennis?
a. do b. are
c. is d. have
5. Rice _______ in cold climates.
a. isn't grow
b. don't grow
c. aren't grow
d. doesn't grow
VnDoc - Ti tài liu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
6. Vegetarians __________ meat.
a. ate b. eat
c. don't eat d. doesn't eat
7. How often ______ you have English lessons?
a. are b. got
c. do d. is
8. We ________ our teeth after breakfast.
a. clean
b. are clean
c. cleaning
d. cleans
9. My father ___________ get up early at the weekends.
a. isn't
b. doesn't
c. don't
d. aren't
10. Our lessons ___________ at nine o'clock.
a. starts
b. starting
c. are start
d. start
11. The people in Brazil ___________ speak Spanish. They speak Portuguese.
a. aren't
b. doesn't
c. don't
d. isn't
12. He________________ a shower in the morning.
a. doesn't have
b. doesn't has
c. don't have
d. don't has
13.______ the library open at half past nine?
a. Do
b. Are
c. Were
d. Does
14. They ___________ the bus to work at eight o'clock every day.
a. catch
b. are catch
c. catches
d. catching
15. Susan ____________ a lot of time surfing the net every day.
a. spend
b. doesn't spend
c. don't spends

Bài tập Thì hiện tại đơn trong tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập về Thì hiện tại đơn tiếng Anh lớp 6 (2) được sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn luyện và củng cố kiến thức lý thuyết đã được các bạn tìm hiểu trước đó. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
19 3.907
Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm