Bài tập về thì hiện tại đơn và quá khứ đơn có đáp án

Bài tập thì hiện tại đơn và quá khứ đơn nâng cao

Bài tập thì hiện tại đơn và quá khứ đơn nằm trong chuyên mục ngữ pháp Tiếng Anh do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu thì hiện tại đơn và quá khứ đơn gồm lý thuyết và nhiều dạng bài tập nâng cao có đáp án, bám sát chương trình và đề thi giúp học sinh nắm chắc kiến thức phần lý thuyết trước đó hiệu quả.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tài Liệu Học Tập VnDoc.com để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com

Bài tập về thì hiện tại đơn và quá khứ đơn có đáp án

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Phân biệt thì hiện tại đơn (Present Simple) và quá khứ đơn (Past Simple)

Thi hiện tại đơn

Thì quá khứ đơn

- Diễn tả hành động được lặp đi lặp lại, một thói quen ở thì hiện tại

- Diễn tả hành động đã kết thúc tại thời điểm cụ thể trong quá khứ

- Dấu hiệu: every day/ week/ month/ year, usually, often, always, rarely, never, sometimes, in the morning/ evening, afternoon, at night, …

- Dấu hiệu: yesterday, then, when, last night/ week/ month/ year, a week/ month/ year ago, two days ago, in 2019, ….

II. Bài tập luyện tập

Exercise 1: Put the verb in brackets into the present simple or past simple

1. We _________ (go) to the beach last weekend.

2. My cousins _________ (not/ visit) us every weekend.

3. ___________ (your mum/ make) a chocolate yesterday?

4. I _______ (send) Jessica an email yesterday afternoon

5. The children always ______ (do) their homework yesterday afternoon.

Exercise 2: Choose the correct answer

1. Dad doesn’t buy/ didn’t buy a new car.

2. I don’t watch/ didn’t watch TV last night.

3. Do you like/ liked chips?

4. Mary leaves/ left for Italy last month.

5. Did John come/ came to the party?

Exercise 3: Put the verbs in the present simple or the past simple

1. A: ___________________ (you/ go) to work yesterday?

B: No, I __________. I ___________ (never/ work) on Saturdays.

2. A: _______________ (you/ see) Charles yesterday?

B: Yes. We ________ (have) lunch together.

3. A: ____________ (Colin/ work) at a bank?

B: No, he ____________. He __________ (work) at a post office

4. A: ____________ (you/ do) anything exciting last Sunday?

B: No, not really. I _____________ (watch) TV and _________________ (read) a book. It was a boring weekend.

5. A: What __________ (you/do) at weekends?

B: We usually ___________(go) to the beach

Exercise 4: Complete the sentences with the time expressions from the list

at the moment

always

yesterday

last night

every week

last summer

1. We watched a really good film at the cinema __________.

2. He is upset because he failed his driving test __________.

3. She ____________ brushes her teeth before she goes to bed at night.

4. I am working _____________ I can’t come with you.

5. My mother does the shopping _______________.

6. I went to a beautiful exotic island ____________. The weather was very hot.

Exercise 5: Choose the correct item

1. My grandmother _______ me a present yesterday.

A. buys

B. bought

C. doesn’t buy

2. Peter _______ basketball yesterday.

A. doesn’t play

B. didn’t play

C. plays

3. Tony always _______ his cousins on Fridays

A. visited

B. didn’t visit

C. visits

4. I _____ my bike in the park every weekend.

A. ride

B. didn’t ride

C. am riding

5. _____ they _____ to the beach last Saturday?

A. Did, goes

B. Do, go

C. Did, go

6. Who ______ penicillin?

A. discovers

B. discovering

C. discovered

7. I usually ______ a bowl of cereal for breakfast.

A. eat

B. eats

C. eating

8. Mum ______ very happy today.

A. was

B. is

C. are

-The end-

Đáp án bài tập luyện tập

Exercise 1: Put the verb in brackets into the present simple or past simple

1.We _went____ (go) to the beach last weekend.

2.My cousins ___don’t visit__ (not/ visit) us every weekend.

3.___Did your mum take________ (your mum/ make) a chocolate yesterday?

4.I __sent_____ (send) Jessica an email yesterday afternoon

5.The children always __do____ (do) their homework yesterday afternoon.

Exercise 2: Choose the correct answer

1. Dad didn’t buy a new car.

2. I didn’t watch TV last night.

3. Do you like chips?

4. Mary left for Italy last month.

5. Did John come to the party?

Exercise 3: Put the verbs in the present simple or the past simple

1.A: __Did you go_________ (you/ go) to work yesterday?

B: No, I ____didn’t________. I _never work____ (never/ work) on Saturdays.

2.A: ____Did you see___________ (you/ see) Charles yesterday?

B: Yes. We ___had_____ (have) lunch together.

3.A: ____Does Colin work_____ (Colin/ work) at a bank?

B: No, he ___doesn’t______. He ____works_____ (work) at a post office

4.A: __Did you do____ (you/ do) anything exciting last Sunday?

B: No, not really. I _____watched______ (watch) TV and _______read________ (read) a book. It was a boring weekend.

5.A: What ___do you do_____ (you/do) at weekends?

B: We usually ____go_______(go) to the beach

Exercise 4: Complete the sentences with the time expressions from the list

1.We watched a really good film at the cinema ___last night_______.

2.He is upset because he failed his driving test ___yesterday_______.

3.She ___always_________ brushes her teeth before she goes to bed at night.

4.I am working ____at the moment_________ I can’t come with you.

5.My mother does the shopping __every week_____________.

6.I went to a beautiful exotic island _____last summer______. The weather was very hot.

Exercise 5: Choose the correct item

1. B

2. B

3. C

4. A

5. C

6. C

7. A

8. B

Trên đây là toàn bộ nội dung của Bài tập về thi hiện tại đơn và quá khứ đơn có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh hay như Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành, Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn, Bài tập về Will và Be going to nâng cao... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 426
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 12 Xem thêm