Bài thu hoạch quy chế dân chủ trong trường tiểu học

1 2.492

Bài thu hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong trường tiểu học

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết bài thu hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong trường tiểu học để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết là bài thu hoạch tự học bồi dưỡng thường xuyên thực hiện quy chế quân chủ tại trường tiểu học. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài thu hoạch tại đây để có thể viết được bài thu hoạch cho riêng cá nhân mình.

UBND HUYỆN .................

TRƯỜNG .............

                  

BÀI THU HOẠCH

Tự học bồi dưỡng thường xuyên khối kiến thức bắt buộc nội dung bồi dưỡng 1

Về: THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TẠI CƠ QUAN

Năm học ...................

CÂU HỎI:

Trong quá trình giải quyết công việc, công chức A có ý kiến khác với Thủ trưởng đơn vị nên không phục tùng sự chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị. Như vậy, công chức A có vi phạm Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan không? Theo quy định của pháp luật thì cán bộ, công chức có trách nhiệm gì trong thực hiện dân chủ ở cơ quan?

TRẢ LỜI:

Trong quá trình giải quyết công việc, công chức A có ý kiến khác với Thủ trưởng đơn vị nên không phục tùng sự chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị. Như vậy, công chức A đã vi phạm Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Vì theo điều 8, mục 1 có quy định:

Nhà giáo, cán bộ, viên chức trong nhà trường có trách nhiệm.

1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ và Nội quy của nhà trường. Nhà giáo, cán bộ - viên chức chịu trách nhiệm trước pháp luật và hiệu trưởng về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình.

2. Kiên quyết chống lại những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình; nhà giáo, cán bộ- viên chức phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

3. Thực hiện đúng pháp lệnh cán bộ công chức, pháp lệnh chống tham nhũng, pháp lệnh thực hành tiết kiệm.

4. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ- viên chức; tôn trọng đồng nghiệp, phụ huynh và người học; bảo vệ uy tín của nhà trường.

Nếu có ý kiến khác hoặc không đồng ý kiến với thủ trưởng đơn vị, viên chức chức A cần trao đổi thẳng thắn với thủ trưởng với thái độ nghiêm túc, tôn trọng cùng với giải thích rõ lí do không đồng tình. Nếu trong tình huống thủ trưởng đơn vị không lắng nghe thì có thể trao đổi thẳng thắn với Công Đoàn , tổ khối hoặc các ban ngành khác trong trường để can thiệp. Trong thời gian chưa có phản hồi giải quyết, viên chức A vẫn phải thực hiện chỉ đạo của thủ trưởng đơn vị, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp trên.

              

NGƯỜI VIẾT BÀI

Đánh giá bài viết
1 2.492
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm