Bài toán giải bằng phương pháp thử chọn

Bài toán giải bằng phương pháp thử chọn

Phương pháp thử chọn có thể dùng để giải các bài toán về cấu tạo số tự nhiên, cấu tạo số thập phân, cấu tạo phân số và cả các bài toán có văn về hình học, toán về chuyển động đều, toán tính tuổi.... VnDoc.com xin giới thiệu một số bài toán giải bằng phương pháp thử chọn, hi vọng giúp các em học sinh học tốt dạng toán này, bồi dưỡng học sinh khá giỏi lớp 4, 5.

Bài toán thêm, bớt một chữ số bên trái một số

Các bài toán giải bằng phương pháp tính ngược từ cuối

Bài tập giải bằng phương pháp thử chọn

Ví dụ 1: Biết rằng hiệu giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị của một số lẻ có hai chữ số bằng 3. Nếu thêm vào số đó 3 đơn vị ta được số có hai chữ số giống nhau. Tìm số đó.

Giải:

Gọi số cần tìm là ab.

Những số lẻ mà hiệu giữa hai chữ số của nó bằng 3 là: 25; 41; 47; 63; 69; 85.

Ta có bảng sau:

ab

ab + 3

Kết luận

25

28

loại

41

44

chọn

47

50

loại

63

66

chọn

69

72

loại

85

88

chọn

Vậy số cần tìm là 41; 63 và 85.

Ví dụ 2: Chữ số hàng chục của một số tự nhiên có ba chữ số khác nhau gấp 2 lần chữ số hàng đơn vi. Nếu lấy tích của chữ số hàng chục và hàng đơn vị chia cho chữ số hàng trăm được thương bằng 8. Tìm số đó.

Giải:

Gọi số cần tìm là abc. Theo đề bài, số abc chỉ có thể là: a21; a42; a63; a84.

Ta có bảng sau:

abc

(b*c) : 8

Kết luận

a21

2*1 : 8

Loại

a42

4*2 : 8 = 1

Chọn

a63

6*3 : 8

Loại

a84

8*4 : 8 = 4

Loại

Vậy số cần tìm là 142.

Ví dụ 3: Tìm một số tự nhiên có bốn chữ số, biết rằng tổng các chữ số của số đó bằng 18, tích các chữ số của nó bằng 64 và nếu viết các chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại thì số đó không thay đổi.

Giải:

Theo đề bài thì số cần tìm có dạng abba.

Tổng của hai chữ số a và b là:

18 : 2 = 9

Số 9 có thể phân tích thành tổng của những cặp số sau: 0 và 9; 1 và 8; 2 và 7; 3 và 6; 4 và 5.

Số cần tìm có thể là: 9009; 1881; 8118; 7227; 2772; 6336; 3663; 4554; 5445.

Ta có bảng sau:

abba

a*b*b*a

Kết Luận

9009

9*0*0*9 = 0

Loại

1881

1*8*8*1 = 64

Chọn

8118

8*1*1*8 = 64

Chọn

7227

7*2*2*7 = 196

Loại

2772

2*7*7*2 = 196

Loại

6336

6*3*3*6 = 324

Loại

3663

3*6*6*3 = 324

Loại

4554

4*5*5*4 = 400

Loại

5445

5*4*4*5 = 400

Loại

Vậy số cần tìm là 1881 hoặc 8118.

BÀI TÂP TỰ LUYỆN

Bài 1: Biết rằng hiệu giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị của một số lẻ có 2 chữ số bằng 3. Nếu thêm vào số đó 3 đơn vị ta được số có 2 chữ số giống nhau. Tìm số đó.

Bài 2: Chữ số hàng chục của một số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau gấp 2 lần chữ số hàng đơn vị. Nếu lấy tích của chữ số hàng chục và hàng đơn vị chia cho chữ số hàng trăm ta được thương bằng 8. Tìm số đó.

Bài 3: Tìm số tự nhiên có 4 chữ số, biết rằng tổng các chữ số của số đó bằng 18, tích các chữ số của nó bằng 64 và nếu viết các chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại thì số đó không thay đổi.

Bài 4: Tìm số có 4 chữ số, biết rằng số đó cộng với số có hai chữ số tạo bởi chữ số hàng nghìn, hàng trăm và số có 2 chữ số tạo bởi chữ số hàng chục và hàng đơn vị của số đó ta được tổng là 7968.

Bài 5: Các chữ số hàng nghìn hàng trăm , hàng chục và hàng đơn vị của một số tự nhiên có 4 chữ số theo thứ tự là 4 số tự nhiên liên tiếp. Số này sẽ thay đổi như thế nào nếu ta viết các chữ số của nó theo thứ tự ngược lại?

Đánh giá bài viết
10 8.759
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 5 Xem thêm