Bản cam kết thu nhập cá nhân - Mẫu số 02/CK-TNCN

11 97.718

Bản cam kết thu nhập cá nhân mới nhất 2017 - 2018

Mẫu 02/CK-TNCN Bản cam kết áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế được ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC có hiệu lực. Bản cam kết thu nhập cá nhân này sẽ được sử dụng thay thế cho mẫu cam kết 23/CK-TNCN theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC trước đó. Mẫu cam kết thu nhập cá nhân sử dụng trong trường hợp cá nhân ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------
 

BẢN CAM KẾT
(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN)

Kính gửi: (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập)………………………................

1. Tên tôi là: …………………………………..………...……….………………….................…

2. Mã số thuế: 

3. Số CMND/hộ chiếu: .............................. Ngày cấp:...........................Nơi cấp:.............

4. Địa chỉ cư trú: ……………………….……...…………….……............................…………..

5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:..............................................................................

Tôi cam kết rằng, trong năm .................tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại .........................................(tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập) nhưng ước tính tổng thu nhập không quá..................(*)................. triệu đồng (ghi bằng chữ.........................) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Ngày..……tháng……..năm……....
CÁ NHÂN CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:

VD:

  • Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng.
  • Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:
Số
tiền khai
= 108
triệu
đồng
+ 3,6
triệu
đồng
x 10
tháng
= 144
triệu
đồng
Đánh giá bài viết
11 97.718
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm