Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 dành cho giáo viên

Mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu dành cho giáo viên

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu dành cho giáo viên để bạn đọc cùng tham khảo. Mẫu bản cam kết nêu rõ thông tin của người làm cam kết, nội dung cam kết... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản cam kết tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu dành cho giáo viên như sau:

ĐẢNG BỘ ...............

CHI BỘ TRƯỜNG .................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

..........., ngày...tháng...năm...

BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2018

Họ và tên: ................................................ Ngày sinh: ..............................

Đơn vị công tác: .......................................................................................

Chức vụ Đảng: .........................................................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ...............................................................

Sinh hoạt tại chi bộ: ...................................................................................

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị

- Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.

- Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.

- Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

- Thường xuyên tu dưỡng dèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống của người cán bộ đảng viên.

- Gương mẫu trong công tác và lối sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

- Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người công chức nhà nước.

- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ cơ quan đơn vị.

- Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp dạy học và lề lối làm việc.

- Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước.

- Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực trong giảng dạy và trong công tác; hoàn thành tốt cùng nhiệm vụ được giao.

Chỉ tiêu phấn đấu lớp chủ nhiệm ....... - năm học 2017 – 2018 cụ thể như sau:

Tổng số học sinh: ................ Duy trì sĩ số: ..........

Về Môn học và các hoạt động giáo dục: Hoàn thành: .......... học sinh

Về năng lực: Đạt: ........... học sinh.

Về phẩm chất: Đạt: ........ học sinh.

Học sinh hoàn thành chương trình lớp .......: ............ học sinh đạt ............

4. Về tổ chức kỉ luật

- Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công; thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị, nơi cư trú.

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết trung ương 4 khóa XII, các cuộc kiểm tra của cấp ủy cấp trên và qua kiểm điểm đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2017.

- Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê, đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, cục bộ - bè phái, với các biểu hiện diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức, chính trị, …

- Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của, của đồng nghiệp và cấp trên.

- Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế của đơn vị, quy định của địa phương.

- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

6. Về việc viết thu hoạch và xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị theo các yêu cầu của cấp ủy cấp trên.

- Thực hiện nghiêm túc việc viết thu hoạch học tập, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng.

- Nghiêm túc xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động của cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị quyết XII của Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị khác của Trung ương, Tỉnh ủy theo yêu cầu của cấp ủy cấp trên.

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm 2018.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI CAM KẾT

Mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu dành cho giáo viên

Mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu dành cho giáo viên

Đánh giá bài viết
5 47.978
Thủ tục hành chính Xem thêm