Bản đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên năm học 2019-2020

Bản đăng ký giao ước thi đua cá nhân của giáo viên

VnDoc.com mời các bạn tham khảo mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên năm học 2019-2020 trong bài viết này. Bản đăng ký giao ước thi đua được lập đầu năm học, qua bản đăng ký, giáo viên sẽ ghi ra mục tiêu trong năm học mới và từ đó dùng để làm căn cứ nhận xét cuối năm học.

Bản tự kiểm điểm quá trình công tác năm học 2020

1. Mẫu đăng ký thi đua cá nhân 2020

UBND HUYỆN .............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG .................................

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN

NĂM HỌC 2019 – 2020

Họ và tên: ………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………...

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………...

Nhiệm vụ được phân công:

- Công tác chính: ……………………………….

- Kiêm nhiệm: …………………………………..

Để hưởng ứng phong trào thi đua do Nhà trường, Công đoàn phát động trong năm học 2019 – 2020. Tôi đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA (Áp dụng cho GV)

STT

Công tác chuyên môn (Nêu cụ thể)

Kết quả (tỷ lệ hoàn thành; % kế hoạch)

1

Học sinh được xét Hoàn thành chương trình Bậc Tiểu học/Lên lớp:

Số lượng:

Tỉ lệ: %

Về năng lực:

Số lượng:

Tỉ lệ: %

Về phẩm chất:

Số lượng:

Tỉ lệ: %

Thành tích nổi bật khác:

Số lượng:

Tỉ lệ: %

Cháu ngoan Bác Hồ:

Số lượng:

Tỉ lệ: %

2

Phong trào thi đua (Nêu cụ thể):

Của GV:

- Thi GVG cấp trường

- Thi GVCN Giỏi cấp trường

- Thi GVG cấp Huyện

- Thi GVCN Giỏi cấp Huyện

- Thi GV viết chữ đẹp cấp trường

- Thi GV viết chữ đẹp cấp Huyện

Của HS (Nêu cụ thể):

Số lượng:

Tỉ lệ: %

Số lượng:

Tỉ lệ: %

Số lượng:

Tỉ lệ: %

Số lượng:

Tỉ lệ: %

4

Công tác chủ nhiệm:

Tập thể lớp Xuất sắc:

Tập thể lớp Tiên tiến:

5

Công tác xã hội hoá giáo dục

- Quĩ Hội PHHS

Số lượng PHHS tham gia:

Tỉ lệ: %

- Công trình làm sạch trường lớp

Số lượng:

Tỉ lệ: %

- Quĩ Khuyến học của trường

Số lượng PHHS tham gia:

Tỉ lệ: %

- Các khoản đóng góp theo qui định

Số lượng PHHS tham gia:

Tỉ lệ: %

-

-

-

6

Công tác khác (Nêu cụ thể):

7

Vận động PHHS tham gia BHYT

Số lượng PHHS tham gia:

Tỉ lệ: %

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC:

1/ Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

........................................................................................................................

2/ Về xây dựng mối đoàn kết nội bộ:

........................................................................................................................

3/ Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

........................................................................................................................

4/ Về học tập nâng cao trình độ:

........................................................................................................................

5/ Về thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng gia đình văn hoá; qui định về dạy thêm-học thêm:

........................................................................................................................

6/ Về tham gia công tác Đảng, Hội, Đoàn thể:

........................................................................................................................

7/ Về tham gia các phong trào thi đua:

........................................................................................................................

III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUA:

1/ Đăng kí danh hiệu thi đua: Chọn và ghi lại 1 hay 2 hình thức danh hiệu khen thưởng cụ thể (Lao động Tiên tiến; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở/CSTĐ cấp TP):

……………………………………………………………………...………………..

2/ Danh hiệu thi đua của Đảng, Đoàn thể (nếu có):

.........................................................................................................................

IV. ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:

- Tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm: ………………………………………………

- Phạm vi áp dụng: ………………………………………………….……………...

- Hiệu quả sáng kiến mang lại: …………………………………………………….

- Hình thức: ……………………………………………………………...…………..

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 2019 – 2020, đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua – khen thưởng nhà trường theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện để bản thân tôi phấn đấu hoàn thành tốt nội dung đã đăng ký./.

........., ngày … tháng ...... năm 20....

TỔ TRƯỞNG Người đăng ký

HIỆU TRƯỞNG

2. Bản đăng ký thi đua cá nhân

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC ……….

CĐCS TRƯỜNG …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………, ngày … tháng … năm 20…

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN

Năm học 20… – 20…

Họ và tên:

- Sinh ngày

Chuyên ngành đào tạo: - CĐ:

- ĐH:

Chức vụ:

Nhiệm vụ được phân công: - Công tác chính (dạy môn/lớp):

- Công tác kiêm nhiệm:

Hưởng ứng phong trào thi đua do Ngành Giáo dục và Đào tạo ………… phát động trong năm học 20…-20... Tôi xin đăng ký phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

1/ Danh hiệu đăng ký:

Hình thức khen thưởng:

Giáo viên dạy giỏi cấp:

2/ Tên đề tài SK (hoặc kinh nghiệm trong giảng dạy, …):

 • Tên sáng kiến:
 • Phạm vi áp dụng:
 • Hiệu quả sáng kiến:

3/ Chỉ tiêu đăng ký cụ thể:

3.1/ Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

Giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị.

Chấp hành tốt theo nghị quyết, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Chấp hành tốt theo pháp lệnh công chức, qui định của nghành giáo dục, điều lệ nhà trường và qui chế cơ quan, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;

Có ý thức giữ gìn tư cách đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, gương mẫu của người giáo viên. Bản thân luôn tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, tạo sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân;

Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

3.2/ Công tác chuyên môn:

- Soạn và dạy đúng theo phân phối chương trình. Thực hiện theo chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo đúng nội dung, trình bày khoa học, có kí duyệt cùa tổ trưởng, P.HT.

 • Thực hiện chấm – trả bài kiểm tra đúng quy định
 • Hồ sơ giáo viên đạt loại: .........; trung bình các giờ dạy có Gv dự đạt: ……….
 • Tham gia thao giảng, dự giờ và thực hiện chuyên đề đúng quy định:
  • Dự giờ đủ 18 tiết/năm học;
  • Dạy–dự từ 4-6 tiết/năm học
  • Dạy 2 tiết giáo án điện tử;
  • Thực hiện chuyên đề theo phân công.

- Chất lượng môn dạy: (tính theo từng môn/lớp hoặc TB các môn dạy/các lớp) từ trung bình trở lên đạt: %. Trong đó:

+ Loại giỏi: %; + Loại khá: %; + Loại Tb: %; + Loại yếu: %

 • Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt: ………… % (dạy khối …)
 • Công tác phụ đạo học sinh yếu/môn/lớp: Sau khảo sát ĐN: hs, tỷ lệ %
  • Cuối kì I: hs, tỷ lệ %; cả năm học: hs, tỷ lệ %

- Việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy: soạn bài, nhập điểm, lấy tài liệu, đưa bài lên Website tanhiepa5, trường học trực tuyến, …dự thi giáo án điện tử - 1 sản phẩm.

 • Sử dụng ĐDDH: đảm bảo 100 % tiết dạy có sử dụng đddh, dự thi 2 sản phẩm
 • Tuyên truyền mục tiêu giáo dục tới CMHS, HS: kịp thời và chính xác nhất;
 • Thực hiện chương trình BDTX năm học ............ xếp loại: …..

3.3/ Công tác khác:

Công tác đoàn thể: tham gia đạt hiệu quả các hoạt động, phong trào do Công đoàn trường, bộ phận Đoàn – Đội tổ chức.

Công tác lao động: Hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được nhà trường phân công.

Công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp: Kết hợp với tổng phụ trách đội, GVCN, GVBM khác để tổ chức các HĐGDNGLL cho học sinh lớp – môn mình dạy, các HĐGDNGLL do nhà trường tổ chức từng bước rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

3.4/ Công tác kiêm nhiệm: (GV kiêm nhiệm công tác nào thì chọn …)

Công tác chủ nhiệm: Có kế hoạch và biện pháp cụ thể, kịp thời để khắc phục những tồn tại. Phấn đấu đạt danh hiệu: Chi đội vững mạnh.

Chỉ tiêu:

 • Hạnh kiểm: 100% từ trung bình trở lên, trong đó khá, tốt đạt 95%
 • Học lực: % từ trung bình trở lên, trong đó: Giỏi: %; + Khá: %; + TB: %; + Yếu: %

Công tác tổ trưởng tổ chuyên môn:

Xây dựng và tổ chức cho các thành viên trong tổ sinh hoạt tổ chuyên môn hai tuần một lần, thực hiện từng kế hoạch hoạt động tổ. Kết hợp cùng Phó hiệu trưởng chuyên môn hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học, chương trình hoạt động các hoạt động giáo dục.

Tổ chức học, thảo luận, kiểm tra, đánh giá nội dung bồi dưỡng thường xuyên theo từng modun của giáo viên trong tổ, tổ chức cho Gv tự kiểm tra hồ sơ, đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV, đánh giá, xếp loại viên chức, ... Thực hiện chuyên đề, dự giờ, thao giảng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Chỉ tiêu:

 • 100% giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, có đddh dự thi.
 • 80% Gv đạt loại xuất sắc về chuẩn nghề nghiệp GV; xếp loại viên chức;
 • 50% Gv đạt GVDG cấp trường; 25% Gv đạt GVDG cấp huyện;
 • 15% GV đạt Chiến sĩ TĐCS; 15% được đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen.

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 20… - 20… đề nghị lãnh đạo nhà trường, Hội đồng thi đua khen thưởng, theo dõi tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Đánh giá bài viết
1 47.187
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm