Bản khai cá nhân đối với người có công với cách mạng để hưởng trợ cấp một lần

1 1.359

Bản khai cá nhân đối với người có công với cách mạng để hưởng trợ cấp một lần

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

                                                                                                  ...........ngày.........tháng .......năm.......

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Họ và tên........................………..............………..... Năm sinh:................................

Nguyên quán:...............................................................................................................

Trú quán:.....................................................................................................................

Đã được Nhà nước tặng:

- Bằng “Có công với nước” theo Quyết định số:.....................ngày..........tháng.......

năm……….của Chủ tịch nước.

- Huân chương kháng chiến hạng:..................theo Quyết định số:..........................ngày............tháng...............năm...........

- Huy chương kháng chiến hạng:.................. theo Quyết định số:............................ngày............tháng...............năm...........

Các chế độ chính sách đã hưởng:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

- Kháng chiến

Chứng nhận của UBND xã (phường).......

Chứng nhận nội dung kê khai trên và chữ ký

của ông (bà):.....................................là đúng sự thật./.

                        Ngày....tháng......năm......

                               (Ký tên, đóng dấu)

Người khai

                           (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 Mẫu số 10 - CC2

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ
……………………
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

   Số:...../ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------

                   …….., ngày ….. tháng ….. năm…….

     

Số hồ sơ:………………..

QUYẾT ĐỊNH
Về việc trợ cấp hàng tháng
đối với người có công giúp đỡ cách mạng

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Căn cứ Nghị định số ……/200…/NĐ-CP ngày … tháng … năm 200   của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Trợ cấp đối với:

Ông(bà):.....……………….………............…….....Năm sinh:.........................

là người có công giúp đỡ cách mạng.

Nguyên quán:...............................................................................................

Trú quán:..................................................................................………............

Đã được Nhà nước tặng:

- Bằng “Có công với nước” theo Quyết định số:..................ngày..........tháng.......

năm……….của Chủ tịch nước.

- Huân chương kháng chiến hạng:.…..theo Quyết định số:.....……........... ngày............tháng...........năm...........

Mức trợ cấp hàng tháng là; .......……………......đồng,

(Bằng chữ:......................................................................................................)

kể từ ngày ..………. tháng...... năm ………..

Điều 2.  Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội…………………và ông (bà)………………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                        GIÁM ĐỐC
- Như Điều 2                                                                                                 (ký tên, đóng dấu)
- Cục TBLSNCC-Bộ LĐTBXH
- Lưu

Đánh giá bài viết
1 1.359
Bộ đội - Quốc phòng - Thương binh Xem thêm