Mẫu bản khai người có công với cách mạng

Mẫu bản khai người có công với cách mạng

Mẫu bản khai người có công với cách mạng là mẫu bản khai được cá nhân lập ra để khai báo về việc người có công với cách mạng. Mẫu bản khai nêu rõ thông tin cá nhân của người có công với cách mạng, cơ quan đơn vị công tác của người có công, khai báo về thân nhân của người có công.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản khai người có công với cách mạng tại đây.

Thủ tục hưởng chế độ mai táng phí và trợ cấp 1 lần đối với người có công cách mạng

Bản khai cá nhân đối với người có công với cách mạng để hưởng trợ cấp một lần

Tờ khai cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng

Mẫu bản khai người có công với cách mạng

Mẫu bản khai người có công với cách mạng

Nội dung cơ bản của mẫu bản khai người có công với cách mạng như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

BẢN KHAI VỀ NGƯỜI CÓ CÔNG

1. Phần khai về người có công:

Họ và tên: …………………………………..Nam (Nữ) …….. Năm sinh: .................................

Nguyên quán: .................................................................................................................

Cơ quan, đơn vị công tác: ...............................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu: ......................................................................................................

Đã được tặng danh hiệu (Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến):

Theo Quyết định số……..……ngày……tháng…..năm…..…của Chủ tịch nước.

2. Phần khai về thân nhân (người đứng khai):

Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh: ......................................

Nguyên quán: ................................................................................................................

Trú quán: ......................................................................................................................

Quan hệ với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến: (vợ, chồng, cha, mẹ, con….) đã từ trần ngày…….tháng….năm.................................................................................................................

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ông (bà) …………………………………………………..

Hiện cư trú tại: ………………………………...….………

chưa hưởng trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến.

                      ……, ngày…. tháng… năm ….

          TM. UBND

         Chủ tịch

Ngày …. tháng …. năm …

Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

Đánh giá bài viết
1 1.476
Bộ đội - Quốc phòng - Thương binh Xem thêm