Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng Bản khai thành tích xét kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân"

Giới thiệu

Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân

VnDoc.com xin giới thiệu Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động ngành y học. Mời bạn đọc tải mẫu Bản khai thành tích cá nhân để hoàn thiện hồ sơ báo cáo thành tích cá nhân của mình.

Báo cáo thành tích cá nhân

Báo cáo thành tích tập thể

Biểu điểm đánh giá thành tích nhân viên

Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn

Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng

Mời các bạn tham khảo bản text Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------***-----------

BẢN KHAI TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

(Để xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân")

I. Sơ lược tiểu sử bản thân:

Họ và tên:............................................ Bí danh (nếu có):................................. Nam, nữ:.................

Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................................................

Quê quán:..........................................................................................................................................

Nơi thường trú:..................................................................................................................................

Đơn vị công tác:................................................................................................................................

Ngày vào ngành Y tế:........................................................................................................................

Ngày nghỉ hưu (đối với cán bộ đã nghỉ hưu)....................................................................................

Số năm công tác trong ngành Y tế:..................................................................................................

II. Tóm tắt thành tích cá nhân trong quá trình công tác:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (2):

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

IV. Xác nhận thời gian được xét tặng trước thời hạn quy định 5 năm (nếu có):

.........................................................................................................................................................

                                                                             Ngày......tháng....... năm.......
HIỆU TRƯỞNG                                                    Người khai ký tên

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính