Bản kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ hiệu trưởng, giám đốc

1 2.319

Kiểm điểm Đảng viên cuối năm

VnDoc.com mời các bạn tham khảo bản kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ hiệu trưởng, giám đốc trong bài viết này để có thể viết bản kiểm điểm cá nhân một cách thuận tiện nhất. Thêm vào đó, các bạn cũng có thể tham khảo bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm tại VnDoc.com.

Hướng dẫn đánh giá, phân loại đảng viên năm 2017 - 2018

Hướng dẫn tổng kết công tác Đảng năm 2017

Bản kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ hiệu trưởng, giám đốc

Mời các bạn tham khảo nội dung bản kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ hiệu trưởng, giám đốc dưới đây:

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN TRONG THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

Họ và tên: .................................................................................................

Năm sinh: .................................................................................................

Đơn vị công tác: .......................................................................................

Chức vụ: ...................................................................................................

1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong thời gian giữ chức hiệu trưởng/giám đốc

b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện

2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật

b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

d) Tính trung thực, khách quan trong công tác.

đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

3- Kết quả công tác về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của trường/trung tâm trong thời gian cá nhân giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc./.

..............., ngày.......tháng...... năm 20....

Người tự nhận xét, đánh giá     

(Ký, ghi rõ họ và tên)       

 

 

(1) Tên trường/trung tâm nơi hiệu trưởng/giám đốc đang công tác.

Đánh giá bài viết
1 2.319
Thủ tục hành chính Xem thêm