Bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng, giám đốc của tập thể lãnh đạo trường, trung tâm, cấp uỷ

1 4.306

Bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng, giám đốc

Mẫu nhận xét, đánh giá hiệu trưởng, giám đốc của tập thể lãnh đạo trường, trung tâm, cấp uỷ được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn dùng để tổng kết công tác đảng ủy cuối năm. 

Bản nhận xét cán bộ

Mời các bạn tham khảo nội dung Bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng, giám đốc của tập thể lãnh đạo trường, trung tâm, cấp uỷ:

Bên cạnh Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm, Bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng, giám đốc của tập thể lãnh đạo trường, trung tâm, cấp uỷ là một trong những giấy tờ quan trọng cần làm trong công tác đảng ủy.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

(của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp uỷ)

I- Sơ lược về lý lịch hiệu trưởng/giám đốc

1- Họ và tên:

2- Ngày, tháng, năm sinh; ngày vào Đảng, ngày chính thức.

3- Trình độ: chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ.

4- Quá trình công tác: những việc, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể đã kinh qua và chức vụ hiện nay.

II- Nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm; mặt mạnh, mặt yếu; triển vọng

1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong lĩnh vực được phân công, phụ trách (tập trung trong thời gian giữ chức hiệu trưởng/giám đốc, căn cứ vào đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm và phân tích chất lượng đảng viên).

b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.

2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật.

b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

d) Tính trung thực, khách quan trong công tác.

đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

e) Tín nhiệm trong đảng, trong quần chúng ở trường/trung tâm; vấn đề đoàn kết, quy tụ cán bộ.

3- Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội

III- Kết luận chung

1- Về đảm bảo tiêu chuẩn hiệu trưởng/giám đốc

2- Khả năng hoàn thành nhiệm vụ

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 4.306
Thủ tục hành chính Xem thêm