Bản tường trình diễn biến sự việc

53 172.479

Bản tường trình diễn biến sự việc

Mẫu bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra được VnDoc cập nhật và gửi đến các bạn hiểu rõ về cách thức nội dung dung một bản tường trình sự việc, trình bày về nguyên nhân, diễn biến, thời điểm, hậu quả. Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra để nắm rõ nội dung chi tiết và tìm hiểu về Cách viết bản tường trình sự việc một cách hoàn chỉnh nhất.

Bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra - Mẫu số 6 - Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bản tường trình diễn biến sự việc

Mời các bạn tham khảo bản text Bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
--------***--------

                                                ......., ngày.... tháng..... năm.....

BN TƯỜNG TRÌNH DIN BIN S VIC XY RA

Kính gi: Thủ trưởng (ghi tên đơn vị)

Họ tên:........................................................................................................................

Sinh ngày tháng năm:...................................................................................................

Quê quán:....................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:............................................................................................................

Trình độ chuyên môn được đào tạo:..............................................................................

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm:..........................................................................

Đơn vị đang làm việc (phòng, ban, phân xưởng........):....................................................

Hệ số lương đang hưởng:.............................................................................................

Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm:...............................................

Tường trình diễn biến sự việc:......................................................................................

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra:............................................................................

Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo điều.…......................

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

          Người viết tường trình
         (Ký tên)

Đánh giá bài viết
53 172.479
Thủ tục hành chính Xem thêm