Bảng cân đối tài khoản

3 17.855

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Bảng cân đối tài khoản được ban hành theo Quyết định số 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính.

 Bộ, Sở: …
Đơn vị: …

 Mẫu số: B01-H
(Ban hành theo quyết định số: 999
- TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996
của Bộ tài chính).

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Tháng:…………….
Chương:...............Nguồn:.....................

3 17.855
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Bảng cân đối tài khoản để xem.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm