Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2018

1 5.882

Bảng đăng ký thi đua công đoàn

Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2018 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Bảng đăng ký thi đua công đoàn là bản đăng ký đầu năm được công đoàn đưa ra để nhân viên tiến hành đăng ký.

Tiêu chuẩn xếp loại đoàn viên công đoàn cuối năm

Đăng ký thi đua công đoàn

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

CĐCS:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do Hạnh Phúc

       ................, ngày ... tháng ... năm 20...       

BẢNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÔNG ĐOÀN

Năm 20...

I. CÁ NHÂN đánh dấu (X) vào danh hiệu thi đua muốn đăng ký và phong trào thi đua chuyên đề muốn tham gia

STT Họ và tên Thi đua toàn diện Thi đua chuyên đề
(Đăng ký tham gia thực hiện phong trào)
Cá nhân ký tên
ĐVCĐ xuất sắc BK Tổng LĐLĐVN BK LĐLĐ tỉnh GK LĐLĐ Huyện Nếp sống VM Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ Văn hóa thể thao Không vi phạm các TNXH Giỏi việc
nước - Đảm việc nhà
                       
                       
                       
                       
                       
                       

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)      

Đánh giá bài viết
1 5.882
Thủ tục hành chính Xem thêm