Bảng giá đất tỉnh Khánh Hòa năm 2020

uynaxNuANnAN
riNn
xn(Nn
uon
ceNG
HoA
xA
ngr
cHU
NGHIA
vrET
NAM
DQc
l4p
-
Tg do
-
H4nh phric
56:
04 /2o20leD-trBND
Khanh
Hda, ,gay'{tnangufudm
2020
QIITETEINH
Ban
hhnh quy
ilinh
vd
bing
gi6
ddt
dinh
k!
05
nIm
giai
doqn
2020-2024
tr6n
tlia
birn
tinh
Kh6nh
IIda
iry naN
NHAN
oAN
riNn
rnANn
ndl
Cdn
cilr
Ludt
$ chlc
ch{nh quyin
dia phuong
ngdy
I9 thdng
6 ndm
2015;
cdn
c*LuQt
ban hdnhvdn
bdn quy phqm
phdp
ludt
ngdy
22
thdng
6 ndm
20r
5;
Cdn
ca Luil
ddt dai
ngay
29 thdng
1l
ndm
201j;
Cu:.ry
NFh!
.dyh
sil
qq/ZO
t
q/UO-Cp
ngay
t 5
thdng
5
ndm
201
4 ct)a
Chinh
pnu
quy
alnn
ye
gM
dat;
cdn
c* Nghi
dinh
sii
0r/2.0i2/No-cp
ngdy
06 thdng
0r ndm
2017
ct)a
chinh
:
"
-:.
, :
phtt
v€ s*a
d6i,
b6 sung
mQt
s6 nghi
dlnh
chi tiiit
thi
hdnh
Ludt
ddr
dai;
cdn
c*
Ngh!
dinh
sij 96/2019/ND-Cp
ngdy
t9
thdng
t2 ndm
2019
c{ra
chinh
phil
quy
dinh
vi
khung giti
dtit;
cdn cilr
Th6ng
*
s6 36/2014/TT-BTNMT
ngdy
i0 thdng
6
ndm
2014
ct)a
86
truong
BQ
Tdi
nguy€n
vd
M6i trydng quy
dinh
chi
ildt
phuong
phdp
dinh
Sid
diii;
xdy damg
diiu
chinh
bdng gid
atit,
ainn
gia
dtit cu
th€ vi
tn
*ii iachirii
ii
iAi,
"'
cdn c*
Th6ng
tu hen
ilch
s6 17/20I6/TTLT-BTC-BTNMT
ngdy
22
thdng
6
ndm
Z.Oj0
qlrra.A,o
tuadng.BQ_Tdi
chtnhvd
BQ trudng
86
Tdi
nguyAnui
Uai
tuanj
nuong
ddn
fiQc
thdm dinh
du
thdo
bdng gid
diit
cila
HQi ding
th-dm
dinh
bdng gid
dZt,
thtii
dlnh phwng
dn gid
ddt
cua HQi
ding
thim
dinh
giti
ddt;
?d;
cti
Nihi quydt
$
0\/2020/N/-HDND
ngay
07 thdng
02 ndm
2020
cila
HQi d6ng
nhdn
ddn tinh
v€ th6ng qua
bdng gid
dtit
dinh
b)
05 ndm giai
doqn
2020-
2024
trAn dla
bdn tinh
Khdnh
Hda;
.
,
,
Theo
Th6ng
brio
s5
+:S4TB-HDID
ngdy
O3/12/2Otg
cta
H6i tl6ng
ThAm
dinh Bang gi6
d6,t cta
tinh
v€ k6t
qun
thAm
atnrr-hng
giir
cttc toai
a6i
"aiZ6o
6i
dinh
5 ndm 2020-2024
tren
dia ban
tinh
Khrinh
Hda
vd
dA nghi
cria
Girim
tt6c
s&
Tdi
ryy/^1 11 146,i-
truorrg
tai
To
trinh
s6
7|4ITTr_STNMT_GEBTTDC
ngdy
0411212019
vc viQc
ban
hdnh Bdng gi6
ciic loai
adt
nam
2020
6ndinh
05 nlrn2020-
2024
trdn tlia
ban
tinh Kh6nh
H;";it;hh
"a-^*,t
/TTr-sTNMT-cCoLED-
GDBTTDC
ngiry)llthang
0Andm
20lov6
viQc
ban hdnh quy
dlnh
v6
bnng
dit
dlnh
kj,05
ndm
giai
tloqn
2020-2024
tr€n
tlia
bdn
tinh Kh6nh
Hoa;
QUYTT
DfNH:
Di6u 1. Ban hanh
kdm
theo
Quy6t
dinh ndy Bin
Quy
dinh
gi6
c6c
loai
d6t
dinh
kj, 05 ndm
giai
doqn 2020-2024 tr€n dia bdn
tinh
Kh6nh Hda.
Ei6u
2.
Quy6t
dinh
ndy c6
hiQu
luc thi hanh k6
tu ngdy kf
ban hanh
dt5n h6t
ngdy 31 thdng 12 nim 2024 vd thay th6 c6c
Quy6t
dinh sau:
-
Quyiit
dinh sii 30/2014IQD-UBND ngdy 2lll2l2ol4 cria
Uy ban
nhdn
d6n
tinh Kh6nh Hda
v€
vi6c ban hanh
quy
dinh
gi6
c6c lo4i d6t
nam
2015
6n dinh
05
ndm
2015-2019;
.
-
quy6t$i*
s6 zO/zots/QD-tIBND
ngity 08/912015 cria UBND
tinh
v6 vi€c
di6u chinh, b6 sung mQt
s6 nQi dung tai ban
quy
dlnh kdm theo
QuV6t
Ai*r
sO
30/2014IQD-[IBND ngdy 2lll2l2\l4
cria Uy.ban nhan den tinh
Khanh
Hda
vd
vi6c
ban hanh
quy
dinh
gi6
cdc lo4i tldt ndm 2015
6n dinh 05 nim2015-2019;
-
Quyi5t
dinh sr5 25I2018/QD-UBND
ngdy 171712018
cta
UBND tinh
Kh6nh
Hda vd
vi6c
sira d6i,
b6 sung m6t s6 nQi dung cria
Quy
dinh
gi6
circ loqi
A6t
nam
2015 6ndinh
5 ndm 2015-2019 tr6n
dia ban tinh Khrffi
Hda kdm theo
Quy0t
dinh
sO 30/20|4/QD-UBND tgity 2111212014
cria UBND tinh
Kh5nh Hda.
Di6u 3.
Ch6nh Vdn
phdng
Uy ban nhen den tinh, GiSm
d6c c6c
S0; Thri
truong
c6c ngdnh, dodn th6, dcrn
vi
thuQc
tinh vd Trung uong d6ng
trOn dia
ban
tinh;
Chir
tich
Uy
ban
nhAn ddn c6c huyQn,
thi x6, thdnh
ph6;qitc
t0 chirc vd
c6 nhdn
c6 li6n
quan
chiu trdch
nhidm thi henh
Quy6t
dinh
"dyA,/
Noi nhQn:
-
Nhu Di6u
3;
-
IIB Thuong ru
Qu6c
H6i;
-
Ven
phdng
Chinh
phri;
-
BQ Tii nguy6n
vi M6i trulng;
-
BQ Tdi chinh;
-
Vu
ph6p
ch6-B0
Tii nguyen vd M6i rrudng;
-
Vp
ph6p
ch6-BQ Tdi
chinh;
-
86 Tu
ph6p-Curc
Ki6m tra vdn
ban;
-
Ban Thudng truc Tinh
iry;
- Thulng
kuc.FIEND Tinl;
-
Dodn D4i bi6u
Qu6c
h6i tinh;
-
UBMTTQ
Vi€t
Nam tinh;
-
UBND tinh;
- Vln
phdng:
Tinh riy,
IIEND tinh, UBND tinh;
-
Cric
Sd, ban, ngdnl;
-
UBND c6c huyQn,
thi xa, thanh
ph6;
-
S& Tu
ph6p (thyc
hiQn ki6m tra vdn
ban
QPPL);
-
Trung tdm Cdng
b6o tinh;
- Dei
PhAt thanh
-
Truydn htnh KH;
-
Brio Khtuh Hda;
-
Luu:
VT,
CVNCTH (100).
TM. tTYBANNHANDAN
t( T.
CHU
rtCH
PHO CHU
TICH
LG
llfru
Hoirng
2
tysANNuANoAN
rilurrnANHHoA
ceNG
nonxA
HoI
cHU
Ncnie
yrET
NAM
DQc
tip
-
Tr; do
-
H4nh
phric
QUYDINH
Bing
gi6
a6t apn
kj
05 nlm
giai
ttoqn
2020-2024
tr6n tlia
birn
tinh Kh6nh
Hda
(Ban
hdnh
kdm
theo
euyiit
dinh
s6
AH
/2020/ZD-UBND
ngdy/N
thdng
.lAndm
2020
cila
UBND
tinh
Khdnh
Hda)
Chucrng
I
QUY
DINH
CHUNG
Chuong
II
QUy
Dtr{H
KHU
VIJ.
C,
VI
TRi,
LOAr
DIIONG
Eidu
3.
Phin IoSi
xn vA
116 thi
1.
Quy
dinh
hai 1o4i
x6 tai
n6ng th6n
theo
dia
ban, m5i
xA c6
c6c dQc
di6m
co
bin
nhu sau:
Di6u
1.
Ph4m
vi tli6u
chinh
"
l;
9gy
dinh
lqy
quy
dryh
Btng
gid
a6t
O5i
vOi cric
loai
ddt
theo
quy
dinh
tai
Krodn
1 Di6u
l1 Nghi
tlinh
s6
++rzot+ntro-C!
ngdy
1515/2014
cria
Chinh phri
tr6n
dia
ban tinh
Kh6nh
Hda
dinh
lcj
05 n5m
mQt lAn.
2.Bing giri
d5t
ndy
clugc
sri dpng
ldm
c6n cri
trong
c6c
truong
hqp
quv
dinh
ta.i
Khodn
2 Dieu
1 l4
Lu6r
d6t tlai;
Kho6n
5 Di6u
4 vd
Khoan
2 oicu
r
a'Nshi
oinl
s6 44/20L4NE-CP
ngdy
l5l5l2}l4
cria
Chinh
phir
quy
dinh
v6
giil
dfu.
Di6u
2. Diii
tugng
6p
dgng
, .7
.C6c
co
quan
thUc
hiQn
chric
ndng
quan
ly
nhd nu6c
vC
d6t dai;
cric
co quan,
t6
chfc
c6 li6n
quan
d6n vi6c
dlnh
gi6
ciic lo4i d6t
trOn
dla
ban tinh
Kh6nh
Hda;
2.
Nguoi
su dr,rng
d6t
trong
cric truong
hgrp
tai
Kho6n 2
Diau
114 Luat
dat
dai;
3. T6
chric,
c6 nhdn
kh6c
c6 liOn
quan.

Bảng giá đất tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tại quyết định Quyết định 04/2020/QĐ-UBND. Sau đây là bảng giá đất tỉnh Khánh Hòa mới nhất,mời các bạn cùng tham khảo.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Giá đất tỉnh Khánh Hòa 2020-2024

So với bảng giá đất ban hành năm 2015, đối với đất ở: Khu vực TP. Nha Trang tăng 50%; khu vực huyện, thị xã, thành phố còn lại tăng 30%; đất ven trục giao thông chính qua các xã đồng bằng tăng 50%, qua các xã miền núi tăng 30%. Đối với đất nông nghiệp, tăng 50% so với quy định tại bảng giá đất ban hành năm 2015 và làm tròn số liệu cho tiện áp dụng.

Theo đó, số liệu điều tra chuyển nhượng quyền sử dụng đất tính đến thời điểm tháng 7/2019 tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, mức giá đất phổ biến trên thị trường tăng bình quân từ 30% đến 50% so với giá đất tối đa trong bảng giá đất.Theo Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh, vì tính chất xây dựng bảng giá đất của tỉnh ổn định 5 năm nên các phiếu điều tra tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất tập trung vào các mốc thời điểm năm 2017, 2018 và 2019 để đảm bảo tính pháp lý thông tin đã chuyển nhượng trên thị trường trong khoảng thời gian trên 2 năm.

Cụ thể, so với bảng giá đất ban hành năm 2015, đối với đất ở: Khu vực TP. Nha Trang tăng 50%; khu vực huyện, thị xã, thành phố còn lại tăng 30%; đất ven trục giao thông chính qua các xã đồng bằng tăng 50%, qua các xã miền núi tăng 30%.

Đối với đất nông nghiệp, tăng 50% so với quy định tại bảng giá đất ban hành năm 2015 và làm tròn số liệu cho tiện áp dụng. Đối với đất ở, tại TP. Nha Trang có mức giá tối đa 37,8 triệu đồng/m2, tối thiểu 490.000 đồng/m2; TP. Cam Ranh tối đa 4,2 triệu đồng/m2, tối thiểu 234.000 đồng/m2; thị xã Ninh Hòa tối đa 5,1 triệu đồng/m2, tối thiểu 110.000 đồng/m2; huyện Vạn Ninh tối đa 3,12 triệu đồng/m2, tối thiểu 110.000 đồng/m2; huyện Diên Khánh tối đa 4,225 triệu đồng/m2, tối thiểu 132.000 đồng/m2; huyện Cam Lâm tối đa 2,21 triệu đồng/m2, tối thiểu 104.000 đồng/m2; huyện Khánh Sơn tối đa 730.000 đồng/m2, tối thiểu 66.000 đồng/m2; huyện Khánh Vĩnh tối đa 780.000 đồng/m2, tối thiểu 66.000 đồng/m2.

Đất thương mại dịch vụ tại đô thị ở TP. Nha Trang tối đa là 30,24 triệu đồng/m2, các huyện, thị xã, thành phố khác có giá tối đa từ gần 600.000 đồng/m2 đến trên 4 triệu đồng/m2…

Theo UBND tỉnh Khánh Hoà, đối với bảng giá đất tại các đảo phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang) chưa có khung giá quy định của Chính phủ. Nếu so sánh với giá đất của các phường tại TP. Nha Trang là đô thị loại I thì giá đất đảo sẽ nằm ngoài khung giá của Chính phủ. Do vậy, UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất áp dụng khung giá đất của đô thị loại III khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cho phù hợp với mức giá quy định tại bảng giá đất của tỉnh với mức tối thiểu là 200.000 đồng/m2, tối đa 400.000 đồng/m2.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đất đai được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 385
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm