Bảng giá đất tỉnh Ninh Bình năm 2020

U BAN NHAN DAN CONG HOA
xA
HO! CHU NGHA VIT NAM
TiNHNINHB!NH
Dc1p-Trdo-Hnhphüc
S:
/2019/QD-UBND
Ninh BInh, ngày tháng nàm 2019
QUYET D!NH
Ban hành Bang giá các 1oi dt giai dotn 2020-2024
trên dia bàn tinh Ninh BInh
UY BAN NHAN DAN T!NH NINH BNH
Can ct' Lut T chic chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015,
Can cLutDt dai ngày 29/11/2013,
Can ciNghj djnh so' 44/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cza GhInhp/n quy djnh
ye giá dát,
Can c& Nghj d.inh sO' 96/2019/ND-CT ngày 19/12/2019 cta ChInh phi quy
d.inh ve khung giá dd't,
Can ct'Nghf
dfnh
s 01/2017/ND-CP ngây 06/01/2017 cia ChInhp/n tha
dOi, bo
2
sung mt s nghj dfnh quy dfnh chi tié't thi hành Lugt Dat dai,
Can ct Thông tu' s 36/2014/TT-BTNMT ngày 3 0/6/2014 cia Bó tru'ó'ng Bó
Tài nguyen và Môi trzthng quy djnh chi tiê't phu'o'ng pháp d.inh giá dd't, xây dyng,
dieu chInh bang giá dá't,• djnh giá dt cy the
2
và tu' va
1
n xác djnh giá dat;
Can ct' Thông tu' sO' 33/201 7/TT- BTNIVIT ngày 29/9/2017 cia Bó tru'àng Tài
nguyen và Môi trzthng quy djnh chi tie
2
t Nghj dfnh sO' 01/201 7/ND- GP ngày 06
tháng 01 nàm 2017 cia Chinh phi tha di, bá sung mt sO' nghj djnh quy djnh chi
tie
2
t thi hành Lugt da
1
t dai và tha di, b sung mt sO' die
2
u cia các Thông tu' hithng
dn thi hành
Luat
Da
2
t dai,
Can c Nghj quyê't sO' 59/2019/NQ-HDND ngày 06/12/2019 cia H5i dóng
nhán dan tinh Ninh BInh ve vic thông qua Bang giá các logi dá't giai dogn 202 0-
2024 trén dia bàn tinh Ninh BInh;
Theo d nghf cüa Giám dO'c Sá Tài nguyen và MOi tru'àng tgi Ta
trInh so
462/TTr-STNIVIT ngày 20/12/2 019 và Van bàn sO' 3360/S TNMT-QLDD ngày
26/12/2019.
1
48
27 12
QUYET fflNH:
Diu 1. Ban hành Bang giá các 1oii ctt giai dotn 2020-2024 trên dja bàn
tinh Ninh BInh, nhu' sau:
1. Bang giá dtt nông nghip
a)
Dt trng cay hang nàm gm dt trng 1iia và dt trng
cay hang 11am
khác;
b)
Dtt trng cay lâu näm;
c)
Dt nuôi trng thüy san;
d)
Dt rrng san xut.
(Co bang giá dt nóng nghip kern theo).
2. Bang giá dat phi nông nghip
a)
Bang giá dt ti do thj và nông thôn;
b)
Bang giá dt thucmg
mai,
djch v%1 có thai
han
sir ding 70 näm
tai
do thj a
nông thôn;
c)
Bang giá dt san xut, kinh doanh phi nông nghip không phâi là ctt
thu'ang
mai,
djch vii có thai
han
sir dung 70 näm
tai
do thj và nông thôn;
(Co bang giá dd't phi nông nghip kern theo)
3. Giá dt phi nông nghip là dt i quy djnh
tai
Dim a Khoân 2 Diu nay
duçic áp diing cho khuôn viên dt có din tIch barn mt duông chInh (chiu sâu ti'r
0 m dn 20 m); mirc giá dt di vâi din tIch con
lai
(tü trên 20 m den ht lô d.t)
duo'c tInh theo các rnirc nhu sau:
a)
B&ng 70% mirc giá dt quy djnh
tai
Dim a Khoàn 2 Diu nay dôi vâi
ph.n din tIch cüa khuôn viên dt tr trên 20 m dn 60 m;
b)
Btng 60% mt'rc giá dt O quy djnh
tai
Dim a Khoán 2 Diu nay dôi vói
phn din tIch cüa khuôn viên dt tü trén 60 m dn 100 m;
c)
Btng
50%
mirc giá dt a quy djnh
t?i
Dim a Khoãn 2 Diu nay dôi vOi
ph.n din tIch cüa khuôn viên dt tir trên 100 m dn ht lô dat;
d)
Mrc giá dt bInh quân thp nht cüa mi khuôn viên quy djnh tai Dim
a, b, c Khoân nay không ducc thp han mirc giá dt a khu dan cu COil
lai
cüa x,
phuang, thj trn do và khOng thp han giá t& thiu trong Khung giá dat do ChInh
pha quy djnh.
2
4. Mt'rc giá dt phi nông nghip là dt thuang
mai,
dch vii; dt san xuât kinh
doanh phi nông nghip không phâi là dt thu'ong rni, djch vii quy djnh ti Dim b,
Dim c Khoân 2 Diu nay áp diing cho khuôn viên có din tIch barn mt dung
chInh (chiu sâu tü 0 rn dn 50m); diên tIch con lai (tü trên 50 m dn ht lô dat),
ducc tInh theo các rnirc nhu sau:
a)
Bang 70% mirc giá dt quy djnh ti Dim b, Dim c Khoàn 2 Diu nay
di vth phn din tIch càa khuôn viên dt tr trên 50 m dn met dn 100 m;
b)
Bang 60% mirc giá dt quy djnh ti Dirn b, Dim c Khoân 2 Diu nay
di vii phn din tIch cüa khuôn vien dt tü trên 100 m den 150 rn;
c)
Bang
50%
mrc giá dt quy djnh ti Dim b, Dim c Khoàn 2 Diu nay
di vi phn din tIch cüa khuôn viên dt tü trên 150 m dn 200 m;
d)
Bang 40% mrc giá dAt quy dnh
tai
Dim b, Dirn c Khoàn 2 Diêu nay
di vi phn din tIch cüa khuôn viên dAt tO' trên 200 m dn 250 m;
d) Bang 30% mirc giá dAt quy djnh
tai
Dim b, Diem c Khoàn 2 Diu nay
di vâi phn din tIch cüa khuôn viên dAt tü trên 250 m den 300 m;
e)
Btng 20% mi1rc giá dAt quy djnh tti Dim b, Dim c Khoân 2 Diu nay
di vâi phn din tIch cüa khuôn viên dAt t1 trên 300 m den hêt lô dat;
f)
Mtrc giá dAt san xut kinh doanh phi nông nghip thp nhât cüa môi
khuôn viên quy djnh ti cac Dim a, b, c, d, d, e Khoàn nay không duçic thp han
müc giá dAt san xut kinh doanh phi nông nghip khu dan cu cOn lai cüa xâ,
phuO'ng, thj trn do và không thp han giá ti thiu trong Khung giá dAt do ChInh
phü quy djnh.
5. Giá dAt ; dat san xut, kinh doanh phi nông nghip; dAt thuang mti, djch
v ti nông thôn,
tai
do thj,
tai
các khu cong nghip, cm cong nghip, lang ngh
quy dnh ti Khoán 2, 3,4 Diu nay duçc xác djnh theo hin trng.
6. Dt xây dirng trii s ca quan và dAt xay dirng cong trInh sir nghip; dAt
s1r
ding vào miic dIch quc phOng, an ninh; dAt ton giao tin ngu'O'ng (bao grn dAt do
cac ca s ton giáo sir ding, dAt có cOng trInh là dInh, dn, rniu, am, tü dumg, nhà
th h9) vã dAt phi nông nghip khác (bao gm dAt xây dirng bào tang, nba bão ton,
nhà tru'ng bay tác phm ngh thut, Ca si sang tác van h9c ngh thut) ap dung
mirc gia dAt i 1in k hoc giá dAt vüng lan can.
7. Dt sü' dung vão miic dIch cOng cong theo quy djnh
tai
Dim e Khoãn 2
Diu 10 Lut Dt dai 2013 và các 1oi dAt phi nông nghip khác (bao gm dat cho
các cOng trInh xây dirng khác cia tu nhân khOng nhm m1ic dIch kinh doanh và
3

Bảng giá đất tỉnh Ninh Bình mới nhất

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ 2020-2024. Đây là bảng giá đất tỉnh Ninh Bình mới nhất vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành. Sau đây là chi tiết bảng giá đất 5 năm tỉnh Ninh Bình áo dụng từ 2020.

Bảng giá đất tỉnh Ninh Bình 2020 bao gồm:

 1. Bảng giá đất thành phố Ninh Bình
 2. Bảng giá đất thành phố Tam Điệp
 3. Bảng giá đất huyện Hoa Lư
 4. Bảng giá đất huyện Gia Viễn
 5. Bảng giá đất huyện Nho Quan
 6. Bảng giá đất huyện Yên Khánh
 7. Bảng giá đất huyện Yên Mô
 8. Bảng giá đất huyện Kim sơn
 9. Bảng giá đất khu cụm công nghiệp
 10. Bảng giá đất khoáng sản
 11. Bảng giá đất nông nghiệp

Chi tiết bảng giá đất tỉnh Ninh Bình được trình bày ở dạng file Excel. Mời các bạn sử dụng file tải về để xem nội dung chi tiết.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đất đai được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 863
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm