Bảng giá đất tỉnh Phú Yên 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 20/2019/NQ-HĐND
Phú Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2019
NGHỊ QUYẾT
BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 5 NĂM
(2020-2024)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VII, KỲ HỌP TH 14
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy
định về giá đất; Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 quy định về
khung giá đất;
Căn cứ Thông số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của B trưởng Bộ
Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều
chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể vấn xác định giá đất;
Xét Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh
Phú Yên về việc Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020-
2024); Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến
thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm
(2020-2024) (kèm theo Bảng giá đất chi tiết của từng loại đất).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định ng cường kiểm tra,
giám sát việc thực hiện.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, kỳ họp thứ 14 thông
qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt
PHỤ LỤC 1
GIÁ ĐẤT TẠI ĐÔ THỊ 05 NĂM (2020-2024)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng
nhân dân Tỉnh)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m
2
STT
Tên đường, đoạn đường
Giá đất
VT1
VT3
VT4
I
Thành phố Tuy Hòa
A
Các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Đô thị loại
II)
1
Đại Lộ Hùng Vương
-
Đoạn từ đường Bạch Đằng đến đường Nguyễn
Công Trứ
9.000
4.500
2.700
-
Đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến Trần
Hưng Đạo
17.000
-
Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến Nguyễn
Huệ
25.000
11.000
6.000
-
Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Trần
Phú
23.000
9.000
5.000
-
Đoạn từ đường Trần Phú đến Nguyễn Hữu Thọ
20.000
8.000
4.000
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
-
Đoạn từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến Đài
17.000
7.000
4.000
2
Đại Lộ Nguyễn Tất Thành
-
Đoạn từ bắc cầu Sông Chùa đến Trần Hưng
Đạo
12.000
6.000
3.000
-
Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến ranh giới
phường 8 phường 9
16.000
8.000
5.000
-
Đoạn từ ranh giới phường 8 phường 9 đến
ranh giới phường 9 nh Kiến
13.000
6.000
3.000
-
Đoạn đường phía Tây từ đường Trần Phú đến
hết Cửa hàng bia đối chứng 2 của Nhà máy bia
Sài Gòn
10.000
3
Đường An Dương Vương
-
Đoạn từ đường Trường Chinh đến đại lộ Hùng
Vương
12.000
-
Đoạn từ đại lộ Hùng Vương đến đường quy
hoạch phía Tây rộng 16m
10.000
4
Đường Huyện Thanh Quan (Đường số 11
cũ)
6.000
3.000
2.000
5
Đường Triệu
-
Đoạn từ đường Thường Kiệt đến đường
Nguyễn Huệ
10.000
5.000
3.000
-
Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Trần
Phú
12.000
6.000
3.500
6
Đường Bạch Đằng
-
Đoạn từ Cảng phường 6 đến đường
Duẩn
9.000
4.000
3.000
-
Đoạn từ đường Duẩn đến đường Phan Đình
Phùng
10.000
5.000
3.000
-
Đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đại lộ
Nguyễn Tất Thành
9.000
4.000
3.000
7
Đường Cần Vương: Đoạn từ đường Thành
Phương đến Nguyễn Thái Học
10.000
8
Đường Cao Thắng
12.000
6.000
3.500
9
Đường Chi Lăng: Đoạn từ đường Trần Hào
đến đường An Dương Vương
8.000
10
Đường Chí Linh: Đoạn từ đường Trần Hào
8.000

Bảng giá đất tỉnh Phú Yên mới nhất

Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất tỉnh phú Yên mới nhất giai đoạn 2020-2024.

Theo đó, nghị quyết thống nhất thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020-2024).

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2019/NQ-HĐND

Phú Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 5 NĂM (2020-2024)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất; Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020-2024); Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020-2024) (kèm theo Bảng giá đất chi tiết của từng loại đất).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2019./.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đất đai được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 1.106
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm