Bảng giá đất tỉnh Yên Bái năm 2020

lit BAN NHAN DAN
CONG fiOA xA HQI CHE NGHIA VItT NAM
O
Dc Ip - Ty. do - Hinh phtic
Yen Bai, ngay 30 thang 12 nam 2019
QUYET DINH .
Ban hinh Quy dinh Bing gii dit tam 2020 tat tinh Yen Bai
Ut BAN NHAN DAN TINH YEN BAI
Can cu. Luat To chtiv chinh quyen dia phtrang ngay 19 thcing 6 nam 2015;
Can cif Luat Ban hanh van ban quyphgm phap luat ngcly 22 thing 6 nam 2015;
Can cif Luat Dcit clai ngay 29 thcing 11 nam 2011;
Can cth
r
lyliji clink s 44/2014/ND-CF ngay 15 thang 5 nam 2014 cna
Chinh phth guy dinh ye gia clay;
,
Can eu Nghl clinh sa 34/2016/ND-CF ngizy 14 thang 5 nam 2016 cilia
.
,
Chinh phth qyy dinh chi tiet mOt sO dieu va Hen phcip thi hanh Luat Ban hanh van
ban quy phginfohap luat;
,
Can cz.ir Nghl (firth 's6 01/2017/ND-CP ngay 06 thcing 01 nam 2017 cna
Chinh phu sera dOi, bO sung mOt so nghl clinh quy clinh chi tiet thi hanh mOt so'
dieu cna Luat Dat clai;
Can cti- Nghl clinh so' 96/2019/ND-CF ngay 19 thing 12 neim 2019 cua
Chinh phi Quy clinh ye khung giá clat;
Can cic ThOng ticsJ 36/2014/T1'-B7NMT ngay 30 thang 6 neim 2014 cna BO
twang BO Tai nguyen va Mai &yang quy clinh chi tiet phtran? phap clinh gici clat;
xay dung, clieu chinh bang gici tat; clinh gici clat cy the va tic van xcic clinh giá cleft;
Can cif Nghi quyet so
t
49/2019/NQ-HDND ngay 29 thcing 11 nam 2019 cna
clang nh an clan tinh Yen Bai thong qua quy cl,inh Bang gia °lit neim 2020 fret: dila ban tinh
Yen Bcii; Vein ban so 335/71'.HDND ngety 25 therng 12 nam 2019 cita Thuang tnrc HOi
clong nhein
,
dan tinh Yen Rai ye viec dieu chinh may gici &it cna Doan giap ranh giOi
phuang Dong Tam den nga sau thuOc duang Au Cu dogn di qua clia phanxa Tan Thinly
Theo de nght ctha Gicim do'c SO Tai nguyen va Mai truang tai
Ter
trinh sá
887/TTr-STNMT ngay 19 thong 12 nam-2019 vêvic ban hanh Quy clinh ye Bang
gia el& nam 2020 tai tinh Yen Bcii.
QUYET DINH:-
Dieu 1.
Ban hanh kern theo Quyet dinh nay Quy dinh Bang gia dat nam
2020 tai tinh Yen Bai.
TINH YEN BAI
S6: A
g
/2019/QD-UBND
2
Dieu 2.
Quyat dinh nay co hieu lye k tir ngay 01 thang 01 nam•2020 va
thay the Quyet dinh se 39/2014/QD-UBND ngay 31 thong 12 nam 2014 dm Uy
ban nhan dan tinh Yen Bai ban hanh Quy dinh bang gia dAt tarn 2015 tai tinh
Yen Bai; Quyat dinh s 15/2017/QD-UBND ngay 15 thang 9 nam 2017 dm ty
ban nhan dan tinh Yen Bai sàa dei, be, sung met se diiu eüa Quyet dinh se
3
9
/
2
014/QD-UBND ngay 31 thang 12 nam 2014 dm Oy ban nhan dan tinh Yen
Bai ban hanh Quy dinh bang gia dat nam 2015 tai tinh Yen Bal.
Dieu 3.
Chanh Van pheng Doan Dai bijou Quoc
hOi,
Hei &mg than dan
va Uy ban nhan clan tinh; Thu truotg cac se, ban, nganh; Chit tich I:Ty ban than
dan cac huyen, thanh phe, thi xa; ngued sir ding dat tai tinh Yen Bai va the te
chat, cá nhan ce lien quan chit' trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./.
Noi
ithrtn:
- Chinh phi;
- B6 Tai
.
chinh;
- B6 Tai nguyen vá Mai twang;
- Cue Kiem tra van bin - BO lir phap;
- Tinning trim Tinh 0;
- Thuang trim Hi dong nhamdan tinh; •
- Chi tich, cap Pho
.
Chn tich UBND tinh;
- Doan Dai bieu Quac hOi tinh;
Nhu Dieu 3;
- Set Ttr phap (tmkiern tra van:ban);
- Cac kr,. ban, nganh, doan the tinh;
- Vi'en Kiem sat nhan din tinh;
- Toa an nhan
.
dan tinh;
HDND, UBND các huyen, thanh pito, thi xd;
- BA° Yen Bii, Dai Phat thanh va TH tinh;
- C6ng báo tinh;
- Gong Thong tin dienter tinh;
- Ph6 Chanh Van ph6ng (d.c Yen)
Doan. DBQH, HDND \fa UBND tinh;
- Ltru: VT, TH, XD, TC, TNMT.
TM
Ut BAN NHAN DAN
CHU TTCH
DO Dire Duy
tY BAN NHAN DAN
TiNH YEN BA!
CONG HeA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM
D(Ic 14p - Ty. do - lIgnh phtic
QUY DINH
Bang gia dAt dam 2020 ti tinh Yen Bai
(Ban hang kern theo Quyet di/1h so 28 /2019/Q-D-UBND
ngay,
,51) timing 12 neitn 2019 el:ea 1.
9
1y ban nhcin dein tinh Yen Bch)
Chtrang I
NHUNG QUY DINH CHUNG
Dieu '1: Ph3m vi dieu chinh
1. Bang gia dAt tai Quy dinh nay thvc hien trong 05 tam (2020-2024), la
can citde thvc hien cac nQi dung sau:
Tinh tien six dung dAt lchi Nha nu& c8ng nhan quyen sir dung &At & cua
ho gia dinh, eá nhan dái veri phan dienych tong han mire; cho phep chuyen muc
dich sir dung d'At tir dAt nong nghiep, .dAt phi nong nghiep khong phai la dAt & sang
dAt & d6i \Teri phari din tich trong han mire giao dAt & cho ho gia dinh, cá nit;
b) Tinh thu
e sir •dung dAt;
,
Tinh phi va le phi tong quanlY,.sir.dyng.dat dai;.
d) Tinh tin xir phatvi pham hanh chinhtrong linh vUc dAt dai;
d)
Tinhtin bai thuerng cho Nha nuoc khi gay thiet hai trong quan l va sir
clung dAt dai;
,
e) Tinh gia.tri quyen sir dung dAt de tra cho ngtrai tv nguyen tra lai dat cho
Ma
.
nu& d& ved truth
-
1g h9p dAt tra lai la
,
dAt. Nha nuerc giao dAt c8 thu ti'en sir
dung dAt, ding than quyen sir dung dAt co thu tien sir dung dAt, dAt thue tra ti6'n
. thue dAt mOt lan cho ca theri gian thue;
Xac dinh gia dAt cv the theo phuang phap h'e s6 dieu chinh gia dAt;
Tinh tin hi; try dao tao, 'chuyen del nghe inghiep va tim kiem viec lam
cho h0 gia dat, ca
-
nhan trtfeliepsari kiiktiong_nghlep 'chi Nha nuarc thu hal dAt
nong nghiep;
Tinh tin h trg khi Nha ntrac thu hM dAt 'tong nghiep sir dung vao Tuve
dich cong ich cüa xã, phuang, thi trAn;

Bảng giá đất tỉnh Yên Bái mới nhất

Bảng giá đất tỉnh Yên Bái 2020 đã chính thức được UBND tỉnh Yên Bái ban hành tại Quyết định 28/2019/QĐ-UBND. Trước đó Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đã ban hành Nghị quyết số 49/2019/NQ-HĐND Thông qua quy định Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sau đây là chi tiết bảng giá đất 5 năm tỉnh Yên Bái 2020.

Một số nội dung nổi bật về giá đất tỉnh Yên bái 2020

Bảng giá đất cơ bản xây dựng trên cơ sở Quy định Bảng giá đất của tỉnh đã ban hành năm 2015, sửa đổi năm 2017, cụ thể:

+ Giá đất nông nghiệp tăng bình quân theo từng vị trí là 3.000 đồng/m2.

+ Giá đất ở: Giá đất hầu hết các đoạn đường đều tăng so giá đất sửa đổi năm 2017, cụ thể:

Tại thành phố Yên Bái: Đất ở đô thị tăng trung bình 59,8%, đoạn tăng cao nhất là 10.000.000 đồng/m2 (thuộc đường Đinh Tiên Hoàng). Đất ở nông thôn tăng trung bình 114%, trong đó đoạn đường có giá tăng cao nhất là 4.000.000 đồng/m2 thuộc đường Âu Cơ đoạn qua xã Tân Thịnh.

Tại thị xã Nghĩa Lộ: Đất ở đô thị tăng trung bình 27,9%, đoạn tăng giá cao nhất là 7.000.000 đồng/m2 (thuộc đường Phạm Ngũ Lão, phường Trung Tâm). Đất ở nông thôn tăng trung bình 22,1%, tăng cao nhất trên đường tránh Quốc lộ 32C và đường Thanh Niên kéo dài thuộc xã Nghĩa Lợi, mức giá tăng 2.500.000 đồng/m2.

Tại huyện Mù Cang Chải: Đất ở đô thị tăng trung bình là 28,94% đoạn tăng cao nhất là 7.060.000 đồng/m2. Đất ở nông thôn tăng trung bình là 51,13%, cao nhất là 2.200.000 đồng/m2 (Đường Quốc lộ 32 đoạn qua xã Púng Luông).

Tại huyện Trạm Tấu: Đất ở đô thị (thị trấn Trạm Tấu) tăng trung bình 22,4 %, đoạn tăng cao nhất là 1.000.000 đồng/m2 thuộc trục đường từ Cầu Vòm - Cầu máng. Đất ở nông thôn giá tăng cao nhất 360.000 đồng/m2 thuộc đường Trạm Tấu - Bắc Yên, đoạn từ giáp đất thị trấn đến đường rẽ đi thôn Kháo Chu, xã Bản Công.

Tại huyện Văn Chấn: Giá đất ở đô thị tăng trung bình 11%, đoạn tăng giá cao nhất là 400.000 đồng/m2 thuộc thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ (trục đường Quốc lộ 32). Đất ở nông thôn tăng trung bình 12%, tăng cao nhất trên trục đường Quốc lộ 32 thuộc khu chợ xã Tú Lệ và xã Cát Thịnh, mức giá tăng 500.000 đồng/m2.

Tại huyện Văn Yên: Đất ở đô thị tăng trung bình 25,3%, đoạn tăng cao nhất là 4.000.000 đồng/m2 thuộc đường Lương Thế Vinh, mã đoạn 4.5 (đoạn tiếp theo đến cầu Mậu A). Đất ở nông thôn tăng trung bình 14,5%, tăng cao nhất là 2.050.000 đồng/m2 thuộc xã An Thịnh đường Quy Mông - Đông An, mã đoạn 3.2 (đoạn tiếp theo đến đầu cầu Mậu A).

Tại huyện Trấn Yên: Đất ở đô thị tăng trung bình 27,8%, đoạn tăng giá cao nhất là 1.500.000 đồng/m2 (thuộc đường Yên Bái - Khe Sang và đường nhánh Phòng Giáo dục đến ngã tư UBND huyện). Đất ở nông thôn tăng trung bình 28,6%, đoạn tăng giá cao nhất là 3.000.000 đồng/m2 tại đường Âu Cơ thuộc xã Bảo Hưng.

Tại huyện Yên Bình: Đất ở đô thị tăng trung bình là 50,8%, tăng cao nhất là 8.000.000 đồng/m2, thuộc đường Đại Đồng, thị trấn Yên Bình. Đất ở nông thôn tăng trung bình 20,6%, tăng cao nhất 2.500.000 đồng/m2 thuộc Quốc lộ 37 xã Đại Minh, huyện Yên Bình (Đoạn giáp ranh tỉnh Phú Thọ).

Tại huyện Lục Yên: Giá đất ở đô thị tăng trung bình là 22,5%, đoạn tăng cao nhất là 2.900.000 đồng/m2 (thuộc đường Nguyễn Tất Thành). Đất ở nông thôn tăng trung bình 24,0%, tăng cao nhất đoạn đường từ ngã 3 Khánh Hòa dọc Quốc lộ 70 mỗi phía 150 mét (từ nhà ông Ký đến giáp cầu trắng), mức giá tăng 700.000 đồng/m2. Có một đoạn thuộc xã An Lạc giảm 170.000 đồng/m2 (Quốc lộ 70, đoạn tiếp theo đến cầu km 75) do từ khi có đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai lưu thông trên tuyến đường này giảm nhiều dẫn đến kinh tế đoạn này kém phát triển dẫn đến giá đất đoạn này giảm.

Chi tiết bảng giá đất tỉnh Yen Bái mời các bạn sử dụng file tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đất đai được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 284
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm