Bảng kê chứng từ tạm ứng

Bảng kê chứng từ tạm ứng

Bảng kê chứng từ tạm ứng bao gồm thông tin về đơn vị, nội dung tạm ứng, số tiền tạm ứng và các thông tin khác liên quan, cụ thể. Với mẫu bảng kê chứng từ tạm ứng sẽ được sử dụng để làm sổ sách, chứng từ kế toán cân đối sau này.

Giấy đề nghị thanh toán - Mẫu số 05-TT

Mẫu số 06/GTGT: Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Bảng kê chứng từ tạm ứng - Mẫu mới nhất:

Bảng kê chứng từ tạm ứng
Mẫu bảng kê chứng từ tạm ứng mới nhất

Nội dung cụ thể của Bảng kê chứng từ tạm ứng như sau:

Bộ (Sở):........

Đơn vị:........

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ TẠM ỨNG

Nguồn kinh phí:....................................................

Chương:.................Loại:..........Khoản:.................

Từ ngày:.......…..Đến ngày:..................................

STT Chứng từ Mục Nội dung tạm ứng Số tiền
Số Ngày

Lập, ngày ... tháng ... năm ...

Người ghi sổ
(Chữ ký, họ tên)
Phụ trách kế toán
(Chữ ký, họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 10.233
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm