Bảng kê chứng từ thanh toán

Bảng kê chứng từ thanh toán mẫu số 01 - Bảng chứng từ tạm ứng

Bảng kê chứng từ thanh toán là giấy tờ không thể thiếu khi lập hồ sơ tạm ứng, chi công tác phí với các đề nghị tạm ứng bằng chuyển khoản, .... Bảng kê chứng từ thanh toán nay đã được ban hành theo Thông tư số 161/2012/TT-BTC và đã được SỬA ĐỔI theo mẫu mới được ban hành theo Thông tư 39/2016/TT-BTC về kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước.

Hóa đơn Giá trị gia tăng - Mẫu số 01GTKT3/001

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý

Phiếu xuất kho

Giấy đi đường

Mẫu bảng kê chứng từ thanh toán ban hành theo Thông tư 39/2016/TT-BTC như sau:

Bảng kê chứng từ thanh toán
Mẫu số 1 - Bảng kê chứng từ thanh toán

Nội dung Bảng kê chứng từ thanh toán như sau:

Đơn vị SDNS:
Mã đơn vị:
Mã nguồn:
Mã CTMTQG, Dự án ODA...

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

Thanh toán trực tiếp □
Thanh toán tạm ứng □
Tạm ứng □

STT Hóa đơn Chứng từ Mã NDKT Nội dung chi Số lượng
Số Ngày/tháng/năm Số Ngày/tháng/năm     Số lượng Định mức Thành tiền
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
                   

Tổng số tiền viết bằng chữ:...............................................................................................

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

Kế toán trưởng

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

............., ngày .... tháng .... năm ............

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Mẫu này do đơn vị sử dụng ngân sách lập 2 liên:

  • 01 liên gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản
  • 01 liên lưu tại đơn vị sử dụng NSNN
  • Đối với những khoản chi không có hợp đồng và có giá trị trên 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) đơn vị kê khai chi tiết cột 8, cột 9 theo đúng tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
  • Đối với những khoản chi có giá trị dưới 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) đơn vị kê khai cột 10 theo tổng số, không cần kê khai chi tiết cột 8, cột 9.

Mẫu bảng kê chứng từ thanh toán được ban hành theo Thông tư số 161/2012/TT-BTC như sau:

Bảng kê chứng từ thanh toánMẫu bảng kê chứng từ thanh toán

STT Chứng từ Mục, tiểu mục Nội dung chi Số tiền
Số Ngày
           

Tổng số tiền viết bằng chữ:...........................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Kế toán trưởng

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

............., ngày .... tháng .... năm ............

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Mẫu này do đơn vị sử dụng ngân sách lập 2 liên:

  • 1 liên gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản
  • 1 liên lưu tại đơn vị sử dụng NSNN

Thêm một mẫu bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng như sau:

Bộ (Sở):........

Đơn vị:........

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

Nguồn kinh phí:...............................

Chương:............Loại:........... Khoản:.......................

Từ ngày:.......…..Đến ngày:......................................

STT Chứng từ Mục Tiểu mục Nội dung chi Số tiền
Số Ngày
             

.................., ngày ... tháng .... năm .........

Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đánh giá bài viết
6 98.841
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm