Mẫu bảng kê khai quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương ngành Ngân hàng

1 10

Mẫu bảng kê khai quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương ngành Ngân hàng là gì? Mẫu bảng kê khai gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng kê khai quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương ngành Ngân hàng là gì?

Mẫu bảng kê khai quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương ngành Ngân hàng là mẫu bảng kê khai được lập ra để kê khai về quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương ngành Ngân hàng. Mẫu nêu rõ nội dung kê khai, thông tin quá trình công tác... Mẫu được ban hành theo Thông tư 17/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

2. Mẫu bảng kê khai quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương ngành Ngân hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BẢNG KÊ KHAI QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG

KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP NGÂN HÀNG VIỆT NAM”

Họ và tên:.................................. Nam, nữ.............. Bí danh (nếu có)...................

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................

Quê quán (quốc tịch):............................................................................................

Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại:........................................................................

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Đơn vị công tác

Thời gian làm công tác Ngân hàng

Thời gian quy đổi (nếu có)

Cộng thời gian để xét khen thưởng

Ghi chú

(các vấn đề khác hoặc kỷ luật nếu có)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….………, ngày…tháng…năm…

 

Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Trường hợp người đề nghị khen thưởng Kỷ niệm chương đã mất thì đơn vị quản lý lập bảng kê khai quá trình công tác cho cá nhân.

- Đối với cá nhân thuộc Quỹ tín dụng nhân dân cần có thêm xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

Mẫu bảng kê khai quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương ngành Ngân hàng

Mẫu bảng kê khai quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương ngành Ngân hàng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm