Bảng kê khối lượng báo chí đã đọc, nghe, xem để kiểm tra lưu chiểu

Bảng kê khối lượng báo chí đã đọc, nghe, xem để kiểm tra lưu chiểu được ban hành kèm theo Thông tư 06/2020/TT-BTTTT về Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Mời các bạn tham khảo.

1. Bảng kê khối lượng báo chí đã đọc, nghe, xem để kiểm tra lưu chiểu là gì?

Bảng kê khối lượng báo chí đã đọc, nghe, xem để kiểm tra lưu chiểu dùng để thống kê các chỉ tiêu như: Loại hình báo chí, thể loại, đơn vị tính, số lượng đã kiểm tra.....

2. Mẫu bảng kê khối lượng báo chí đã đọc, nghe, xem để kiểm tra lưu chiểu

Mẫu bảng kê khối lượng báo chí đã đọc, nghe, xem để kiểm tra lưu chiểu

Đơn vị cấp trên: ...........
Đơn vị: .........................
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG BÁO CHÍ ĐÃ ĐỌC, NGHE, XEM ĐỂ KIỂM TRA LƯU CHIỂU

(Kèm theo Báo cáo ngày .../.../...)

(DÀNH CHO CÔNG CHỨC)

1. Số ngày thực hiện kiểm tra trong tháng [...]: <...> ngày

2. Bảng tổng hợp kiểm tra tin/bài:

TT

Loại hình báo chí

[1]

Thể loại

[2]

Đơn vị tính

[3]

Số lượng đã kiểm tra

[4]

Thời gian để thực hiện kiểm tra tính theo định mức
(ngày công)

[5]

Thời gian thực tế kiểm tra
(ngày công)

[6]

Vượt định mức
(ngày công) [7]=Σ[5]-[6]

Ghi chú

[8]

Tổng số

x

x

x

x

Thủ trưởng cơ quan tổ chức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Lãnh đạo phòng chuyên môn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đọc, nghe, xem
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10
Thủ tục hành chính Xem thêm