Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng

Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng là mẫu ban hành kèm theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết của bảng kê.

1. Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng

 

Mẫu số 07
Mã hiệu: ………..

Số: ………

BẢNG KÊ NỘI DUNG THANH TOÁN/TẠM ỨNG

(Kèm theo Giấy rút dự toán, ủy nhiệm chi, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng số ….. Năm Ngân sách

Đơn vị sử dụng Ngân sách:

Mã đơn vị:

Mã nguồn:

CTMTQG, Dự án ODA ..

Thanh toán trực tiếp: □

Tạm ứng: □

Thu hồi tạm ứng:

 

 

STT

Hóa đơn

Chứng từ

NDKT

Nội dung chi

Số tiền

Số

Ngày/tháng/

năm

S

Ngày/tháng/

năm

Số

Lượng

Định

mức

Đơn giá thực tế

Thành tiền

(1)

(4)

(5)

 

 

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11=8*10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền bằng số:

 

Tổng số tiền bằng chữ:.......................................

Trong đó: ..................số thu hồi tạm ứng: số thanh toán:.....................

Kế toán trưởng

(Ký, ghi họ tên)

 

Ngày...... tháng …. năm….

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

1. Mẫu này do đơn vị sử dụng ngân sách lập thành 02 liên:

- 01 liên gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản

- 01 liên lưu tại đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước

Bảng kê thanh toán/tạm ứng

2. Cách kê khai Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng:

a) Cách kê khai cột Hóa đơn (nếu có): Đơn vị kê khai số, ngày tháng năm của Hóa đơn (trừ trường hợp tạm ứng).

b) Cách kê khai cột Chứng từ: Đơn vị kê khai số, ngày tháng năm của Chứng từ chi tại đơn vị sử dụng ngân sách (trừ trường hợp tạm ứng).

c) Cách kê khai cột nội dung chi: Đơn vị kê khai nội dung chi ngắn gọn, thống nhất so với nội dung chi trên chứng từ chi tại đơn vị, hóa đơn (nếu có) và Giấy rút dự toán, ủy nhiệm chi, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng gửi Kho bạc Nhà nước.

3. Đơn vị kê khai số thu hồi tạm ứng phải phù hợp với Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng; số thanh toán phải phù hợp với Giấy rút dự toán/ủy nhiệm chi./.

Mời các bạn xem thêm các biểu mẫu Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 514
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm