Bảng kê thanh toán tiền điện, nước

1 11.235

Bảng kê thanh toán tiền điện, nước

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Bảng kê thanh toán tiền điện, nước ban hành kèm theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính. Theo đó, bảng kê thanh toán tiền điện nước dành cho các doanh nghiệp sử dụng điện nước của đơn vị cung cấp với sản lượng điện, nước tiêu thụ, số tiền thanh toán....

Bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC

(Ngày .... tháng ..... năm 200....)

- Mã số thuế:.........................................................................................................................................

- Tên doanh nghiệp: ..............................................................................................................................

- Địa chỉ: ..............................................................................................................................................

- Tên chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh: .......................................................................

- Địa chỉ thuê: ......................................................................................................................................

Hóa đơn GTGT thanh toán tiền điện, nước với đơn vị cung cấp Chứng từ thanh toán tiền điện, nước thực tế doanh nghiệp sử dụng
Số hóa đơn
Ngày
tháng năm
Đơn vị
cung cấp
Sản lượng điện, nước tiêu thụ
Thành tiền
Số chứng từ
Ngày tháng năm
Sản lượng điện, nước tiêu thụ
Thành tiền
                 

- Tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế GTGT): ......................................................................................

Người lập bảng kê 
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ...... tháng ... năm 200...

Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 11.235
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm