Bảng kê thu nhập từ tiền lương, tiền công trả cho cá nhân ký HĐLĐ

1 3.879

Mẫu số 05A/BK-TNCN: Bảng kê thu nhập từ tiền lương, tiền công trả cho cá nhân ký HĐLĐ

BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG
CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..

[02] Tên người nộp thuế:……………….…………………………………………………..………

[03] Mã số thuế:       

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………….....................................................

03] Mã số thuế:       

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

Họ và tên

Mã số thuế

Số CMND /Hộ chiếu

Cá nhân uỷ quyền quyết toán thay

Thu nhập chịu thuế

Các khoản giảm trừ

Thu nhập tính thuế

Số thuế TNCN đã khấu trừ

Số thuế TNCN phải khấu trừ

Chi tiết kết quả quyết toán thay cho cá nhân nộp thuế

Tổng số

Trong đó: TNCT làm căn cứ tính giảm thuế

Tổng số tiền  giảm trừ gia cảnh

Từ thiện, nhân đạo, khuyến học

Bảo hiểm bắt buộc

Tổng số thuế phải nộp

Số thuế đã nộp thừa

Số thuế còn phải khấu trừ thêm

[06]

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

 Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………………..
Chứng chỉ hành nghề số:......................

Ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

1 3.879
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Bảng kê thu nhập từ tiền lương, tiền công trả cho cá nhân ký HĐLĐ để xem.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm