Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức 2020

Mức lương cơ sở tăng kéo theo thang bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng tăng theo. Sau đây là tổng hợp thang bảng lương của cán bộ công chức viên chức, hệ số lương… VnDoc đã tổng hợp lại xin gửi đến các bạn tham khảo.

Ngày 12/11/2019, Quốc hội chính thức chốt tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 01/7/2020. Kể từ thời điểm này, Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức có nhiều thay đổi.

1. Bảng lương công chức 1/7/2020

BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
(Áp dụng từ 01/7/2019 với mức lương cơ sở mới là 1,6 triệu đồng/tháng)

STT

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

1

Công chức loại A3

a

Nhóm 1 (A3.1)

Hệ số lương

6.2

6.56

6.92

7.28

7.64

8

Mức lương từ 01/7/2020

9.920

10.496

11.072

11.648

12.224

12.800

b

Nhóm 2 (A3.2)

Hệ số lương

5.75

6.11

6.47

6.83

7.19

7.55

Mức lương từ 01/7/2020

9.200

9.776

10.352

10.928

11.504

12.080

2

Công chức loại A2

a

Nhóm 1 (A2.1)

Hệ số lương

4.4

4.74

5.08

5.42

5.76

6.1

6.44

6.78

Mức lương từ 01/7/2020

7.040

7.584

8.128

8.672

9.216

9.760

10.304

10.848

b

Nhóm 2 (A2.2)

Hệ số lương

4

4.34

4.68

5.02

5.36

5.7

6.04

6.38

Mức lương từ 01/7/2020

6.400

6.944

7.488

8.032

8.576

9.120

9.664

10.208

3

Công chức loại A1

Hệ số lương

2.34

2.67

3

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Mức lương từ 01/7/2020

3.744

4.272

4.800

5.328

5.856

6.384

6.912

7.440

7.968

4

Công chức loại A0

Hệ số lương

2.1

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

Mức lương từ 01/7/2020

3.360

3.856

4.352

4.848

5.344

5.840

6.336

6.832

7.328

7.824

5

Công chức loại B

Hệ số lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

Mức lương từ 01/7/2020

2.976

3.296

3.616

3.936

4.256

4.576

4.896

5.216

5.536

5.856

6.176

6.496

6

Công chức loại C

a

Nhóm 1 (C1)

Hệ số lương

1.65

1.83

2.01

2.19

2.37

2.55

2.73

2.91

3.09

3.27

3.45

3.63

Mức lương từ 01/7/2020

2.640

2.928

3.216

3.504

3.792

4.080

4.368

4.656

4.944

5.232

5.520

5.808

b

Nhóm 2 (C2)

Hệ số lương

1.5

1.68

1.86

2.04

2.22

2.4

2.58

2.76

2.94

3.12

3.3

3.48

Mức lương từ 01/7/2020

2.400

2.688

2.976

3.264

3.552

3.840

4.128

4.416

4.704

4.992

5.280

5.568

c

Nhóm 3 (C3)

Hệ số lương

1.35

1.53

1.71

1.89

2.07

2.25

2.43

2.61

2.79

2.97

3.15

3.33

Mức lương từ 01/7/2020

2.160

2.448

2.736

3.024

3.312

3.600

3.888

4.176

4.464

4.752

5.040

5.328

2. Bảng lương viên chức 1/7/2020

STT

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

1

Viên chức loại A3

a

Nhóm 1 (A3.1)

Hệ số lương

6.2

6.56

6.92

7.28

7.64

8

Mức lương từ 01/7/2020

9.920

10.496

11.072

11.648

12.224

12.800

b

Nhóm 2 (A3.2)

Hệ số lương

5.75

6.11

6.47

6.83

7.19

7.55

Mức lương từ 01/7/2020

9.200

9.776

10.352

10.928

11.504

12.080

2

Viên chức loại A2

a

Nhóm 1 (A2.1)

Hệ số lương

4.4

4.74

5.08

5.42

5.76

6.1

6.44

6.78

Mức lương từ 01/7/2020

7.040

7.584

8.128

8.672

9.216

9.760

10.304

10.848

b

Nhóm 2 (A2.2)

Hệ số lương

4

4.34

4.68

5.02

5.36

5.7

6.04

6.38

Mức lương từ 01/7/2020

6.400

6.944

7.488

8.032

8.576

9.120

9.664

10.208

3

Viên chức loại A1

Hệ số lương

2.34

2.67

3

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Mức lương từ 01/7/2020

3.744

4.272

4.800

5.328

5.856

6.384

6.912

7.440

7.968

4

Viên chức loại A0

Hệ số lương

2.1

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

Mức lương từ 01/7/2020

3.360

3.856

4.352

4.848

5.344

5.840

6.336

6.832

7.328

7.824

5

Viên chức loại B

Hệ số lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

Mức lương từ 01/7/2020

2.976

3.296

3.616

3.936

4.256

4.576

4.896

5.216

5.536

5.856

6.176

6.496

6

Viên chức loại C

a

Nhóm 1 (C1)

Hệ số lương

1.65

1.83

2.01

2.19

2.37

2.55

2.73

2.91

3.09

3.27

3.45

3.63

Mức lương từ 01/7/2020

2.640

2.928

3.216

3.504

3.792

4.080

4.368

4.656

4.944

5.232

5.520

5.808

b

Nhóm 2: Nhân viên nhà xác (C2)

Hệ số lương

2

2.18

2.36

2.54

2.72

2.9

3.08

3.26

3.44

3.62

3.8

3.98

Mức lương từ 01/7/2020

3.200

3.488

3.776

4.064

4.352

4.640

4.928

5.216

5.504

5.792

6.080

6.368

c

Nhóm 3: Y công (C3)

Hệ số lương

1.5

1.68

1.86

2.04

2.22

2.4

2.58

2.76

2.94

3.12

3.3

3.48

Mức lương từ 01/7/2020

2.400

2.688

2.976

3.264

3.552

3.840

4.128

4.416

4.704

4.992

5.280

5.568

3. Bảng lương công chức 2019

ĐVT: Triệu đồng

Nhóm Ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

Công chức loại A3

Nhóm 1 (A3.1)

Hệ số lương

6.20

6.56

6.92

7.28

7.64

8.00

Mức lương

9,238

9,774

10,310

10,847

11,383

11,920

Nhóm 2 (A3.2)

Hệ số lương

5.75

6.11

6.47

6.83

7.19

7.55

Mức lương

8,567

9,103

9,640

10,176

10,713

11,249

Công chức loại A2

Nhóm 1 (A2.1)

Hệ số lương

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

Mức lương

6,556

7,062

7,569

8,075

8,582

9,089

9,595

10,102

Nhóm 2 (A2.2)

Hệ số lương

4.00

4.34

4.68

5.02

5.36

5.70

6.04

6.38

Mức lương

5,960

6,466

6,973

7,479

7,986

8,493

8,999

9,506

Công chức loại A1

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Mức lương

3,486

3,978

4,470

4,961

5,453

5,945

6,436

6,928

7,420

Công chức loại A0

Hệ số lương

2.10

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

Mức lương

3,129

3,590

4,052

4,514

4,976

5,438

5,900

6,362

6,824

7,286

Công chức loại B

Hệ số lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

Mức lương

2,771

3,069

3,367

3,665

3,963

4,261

4,559

4,857

5,155

5,453

5,751

6,049

Công chức loại C

Nhóm 1 (C1)

Hệ số lương

1.65

1.83

2.01

2.19

2.37

2.55

2.73

2.91

3.09

3.27

3.45

3.63

Mức lương

2,458

2,726

2,994

3,263

3,531

3,799

4,067

4,335

4,604

4,872

5,140

5,408

Nhóm 2 (C2)

Hệ số lương

1.50

1.68

1.86

2.04

2.22

2.40

2.58

2.76

2.94

3.12

3.30

3.48

Mức lương

2,235

2,503

2,771

3,039

3,307

3,576

3,844

4,112

4,380

4,648

4,917

5,185

Nhóm 3 (C3)

Hệ số lương

1.35

1.53

1.71

1.89

2.07

2.25

2.43

2.61

2.79

2.97

3.15

3.33

Mức lương

2,011

2,279

2,547

2,816

3,084

3,352

3,620

3,888

4,157

4,425

4,693

4,961

4. Bảng lương viên chức 2019

ĐVT: Triệu đồng

Nhóm Ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

Viên chức loại A3

Nhóm 1 (A3.1)

Hệ số lương

6.2

6.56

6.92

7.28

7.64

8

Mức lương

9,238

9,774

10,310

10,847

11,383

11,920

Nhóm 2 (A3.2)

Hệ số lương

5.75

6.11

6.47

6.83

7.19

7.55

Mức lương

8,567

9,103

9,640

10,176

10,713

11,249

Viên chức loại A2

Nhóm 1 (A2.1)

Hệ số lương

4.4

4.74

5.08

5.42

5.76

6.1

6.44

6.44

Mức lương

6,556

7,062

7,569

8,075

8,582

9,089

9,595

9,595

Nhóm 2 (A2.2)

Hệ số lương

4

4.34

4.68

5.02

5.36

5.7

6.04

6.38

Mức lương

5,960

6,466

6,973

7,479

7,986

8,493

8,999

9,506

Viên chức loại A1

Hệ số lương

2.34

2.67

3

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Mức lương

3,486

3,978

4,470

4,961

5,453

5,945

6,436

6,928

7,420

Viên chức loại A0

Hệ số lương

2.1

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

Mức lương

3,129

3,590

4,052

4,514

4,976

5,438

5,900

6,362

6,824

7,286

Viên chức loại B

Hệ số lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

Mức lương

2,771

3,069

3,367

3,665

3,963

4,261

4,559

4,857

5,155

5,453

5,751

6,049

Viên chức loại C

Nhóm 1 (C1)

Hệ số lương

1.65

1.83

2.01

2.19

2.37

2.55

2.73

2.91

3.09

3.27

3.45

3.63

Mức lương

2,458

2,726

2,994

3,263

3,531

3,799

4,067

4,335

4,604

4,872

5,140

5,408

Nhóm 2: Nhân viên nhà xác (C2)

Hệ số lương

2

2.18

2.36

2.54

2.72

2.9

3.08

3.26

3.44

3.62

3.8

3.98

Mức lương

2,980

3,248

3,516

3,784

4,052

4,321

4,589

4,857

5,125

5,393

5,662

5,930

Nhóm 3: Y Công (C3)

Hệ số lương

1.5

1.68

1.86

2.04

2.22

2.4

2.58

2.76

2.94

3.12

3.3

3.48

Mức lương

2,235

2,503

2,771

3,039

3,307

3,576

3,844

4,112

4,380

4,648

4,917

5,185

5. Bảng lương công chức cấp xã 2019

ĐVT: Triệu đồng

STT

Chức danh

Bậc 1

Bậc 2

1

Bí thư đảng ủy

Hệ số lương

2.35

2.85

Mức lương

3,501,500

4,246,500

2

Phó Bí thư đảng ủy

Hệ số lương

2.15

2.65

Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Mức lương

3,203,500

3,948,500

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

3

Thường trực đảng ủy

Hệ số lương

1.95

2.45

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Mức lương

2,905,500

3,650,500

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

4

Trưởng các đoàn thể

Hệ số lương

1.75

2.25

Ủy viên Ủy ban nhân dân

Mức lương

2,607,500

3,352,500

Kể từ ngày 1/7 sẽ có nhiều chính sách mới áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức. Mời các bạn cùng tham khảo:

Đánh giá bài viết
1 7.931
Lao động - Tiền lương Xem thêm