Bảng nhận xét nhân viên mới nhất

25 95.177

Bảng nhận xét đánh giá nhân viên mới nhất

Bảng nhận xét đánh giá nhân viên thường dùng cho cán bộ quản lý đánh giá về năng lực làm việc, tính cách và tác phong trong công việc của nhân viên dưới quyền. Thông qua bảng nhận xét nhân viên được thực hiện vào giữa hoặc cuối năm sẽ có những đề bạt hoặc đề nghị tặng thưởng, tăng lương.... Qua đó có thể đánh giá được kết quả mà nhân viên đó đạt được trong quá trình làm việc tại công ty, doanh nghiệp, cơ quan.

Bảng đánh giá nhân viên cuối năm

Mẫu bảng đánh giá kết quả thử việc

Biểu điểm đánh giá thành tích nhân viên

LOGO CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

BẢNG NHẬN XÉT NHÂN VIÊN

                      Kính gửi:      Ban giám đốc Công ty………………

                                 Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bộ phận (Phòng ban): .............................................................................................................................

Người đánh giá: ....................................................................Chức vụ: ..................................................

Xin thông báo kết quả làm việc của nhân viên như sau:

Họ và tên nhân viên: ............................................................Vị trí: .........................................................

Phòng ban: ............................................................................................................................................

Thời gian làm việc từ ngày ....................................................đến ngày ...................................................

Lưu ý: Người đánh giá, nhận xét tích (x) vào ô tương ứng.

STT

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

 

GHI CHÚ

Xuất sắc

Khá

TB

Kém

1

Chấp hành nội quy

 

 

 

 

 

 

Tuân thủ giờ làm việc và nội quy lao động

 

 

 

 

 

Tuân thủ nội quy, quy chế làm việc của Công ty

 

 

 

 

 

2

Tác phong

 

 

 

 

 

 

Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ

 

 

 

 

 

Giữ gìn vệ sinh chung và vệ sinh nơi làm việc

 

 

 

 

 

Nhanh nhẹn, linh hoạt

 

 

 

 

 

3

Quan hệ

 

 

 

 

 

 

Với cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng

 

 

 

 

 

Giải quyết yêu cầu của khách hàng: nhanh chóng, kịp thời

 

 

 

 

 

Thái độ chăm sóc khách hàng: cẩn thận, chu đáo, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng

 

 

 

 

 

STT

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

GHI CHÚ

Xuất sắc

Khá

TB

Kém

4

Công việc

 

 

 

 

 

 

Tinh thần hợp tác trong công việc

 

 

 

 

 

Thao tác thực hiện công việc

 

 

 

 

 

Chất lượng, số lượng công việc hoàn thành

 

 

 

 

 

Mức độ hiểu biết về công việc được giao

 

 

 

 

 

Khả năng tiếp thu công việc

 

 

 

 

 

Hiểu rõ các nghiệp vụ của công việc

 

 

 

 

 

Kiến thức chuyên môn phù hợp với công việc

 

 

 

 

 

Mức độ tin cậy

 

 

 

 

 

Tính kỷ luật

 

 

 

 

 

Khả năng làm việc độc lập và sự chủ động trong công việc

 

 

 

 

 

Sự sáng tạo trong công việc

 

 

 

 

 

Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ của Công ty

 

 

 

 

 

Tinh thần học hỏi và cầu tiến

 

 

 

 

 

Chấp hành mệnh lệnh của người quản lý

 

 

 

 

 

5

Kỹ năng

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng giao tiếp

 

 

 

 

 

Kỹ năng làm việc nhóm

 

 

 

 

 

Thao tác thực hiện các kỹ năng mềm: giao tiếp, đàm phán, thuyết phục,…

 

 

 

 

 

Kỹ năng giải quyết vấn đề

 

 

 

 

 

Kỹ năng hoạch định công việc và quản lý

 

 

 

 

 

Kỹ năng thích ứng với công việc/áp lực công việc

 

 

 

 

 

6

Sử dụng trang thiết bị

 

 

 

 

 

 

Sử dụng thành thạo các máy móc thiết bị

 

 

 

 

 

 

Có tinh thần sử dụng tiết kiệm tài sản của Công ty

 

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ ĐIỂM

 

 

 

 

 

(Cột đánh giá nào được đánh dấu nhiều nhất sẽ đánh giá nhân viên theo cấp độ đó).

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI ĐÁNH GIÁ:

Ưu điểm của nhân viên: ...........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Khuyết điểm của nhân viên:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Đánh giá chung:.......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Kiến nghị:................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Giám đốc xét duyệt:                                                            ………, ngày … tháng … năm 20…

........................................................................                                        Người lập biểu
........................................................................                                       (Ký, ghi rõ họ tên)
........................................................................

Đánh giá bài viết
25 95.177
Việc làm - Nhân sự Xem thêm