Mẫu 09: Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng

Mẫu 09: Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng là mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng là gì?

Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng: là bảng kê chi tiết tên, số tiền được hưởng, số tài khoản tại ngân hàng (trường hợp chi trả cho đối tượng thụ hưởng qua tài khoản tại ngân hàng) và nội dung thanh toán cho đối tượng thụ hưởng là các khoản chi cho cá nhân được quy định tại Điều 7 Nghị định này.

2. Mẫu bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng

Mẫu số 09

Mã hiệu: ………..

Số: ………

BẢNG THANH TOÁN CHO ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG

(Kèm theo Giấy rút dự toán/ủy nhiệm chi số ….. ngày….. tháng..... năm .......)

Tài khoản dự toán Tài khoản tiền gửi:

1. Đơn vị sử dụng ngân sách:.........................................

2. Mã đơn vị:.......................................................

3. Tài khoản thanh toán của đơn vị mở tại ngân hàng thương mại:...................

4. Nội dung đề nghị thanh toán:

(Đơn vị: Đồng)

STT

Họ và tên

Tài khoản ngân hàng

Tổng số

Trong đó:

Ghi

chú

Số Tài khoản người hưởng

Tên ngân hàng

Lương và phụ cấp theo lương

Tiền công

lao động thường xuyên theo

hợp đồng

Tiền thu

nhập tăng thêm

Tiền

thưởng

Tiền phụ

cấp và trợ cấp khác

Tiền

khoán

Tiền

học

bổng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Tổng số

I.

Đối với công chức, viên chức

1.

2.

...

II.

Đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP)

1.

2.

III.

Đối với lao động thường xuyên theo hợp đồng

1.

2.

Tổng số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………….

II. Phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước:

Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày. tháng......... năm.............

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Chuyên viên kiểm soát chi/Giao dịch viên

Ngày...... tháng........ năm.............

Giám đốc KBNN cấp tỉnh hoặc Lãnh đạo phòng

được ủy quyền/Giám đốc KBNN quận, huyện

Ghi chú:

1. Mẫu này do đơn vị sử dụng ngân sách lập thành 03 liên gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản, Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản xác nhận và lưu 01 liên; trả lại đơn vị sử dụng ngân sách 02 liên (01 liên gửi ngân hàng, 01 liên lưu tại đơn vị sử dụng ngân sách).

2. Đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm:

a) Tổng số công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, lao động thường xuyên theo hợp đồng được kê khai tại Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng phải phù hợp với số chỉ tiêu, biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Chịu trách nhiệm kê khai chính xác tên đối tượng thụ hưởng, tài khoản ngân hàng, tính toán số tiền thực nhận cho từng đối tượng thụ hưởng theo đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

3. Cột 12 (Ghi chú): Đơn vị ghi chú các trường hợp có thay đổi so với tháng trước

4. Cột 4 (Tổng số) = Cột 5 + Cột 6 + Cột 7 + Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11

3. Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng theo nghị định 11/2020

Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng

Mời các bạn xem thêm các biểu mẫu Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 15.035
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm