Bảng tính lương Biểu mẫu hành chính

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu Bảng tính lương với đầy đủ các khoản lương, thưởng, phụ cấp, hệ số tính lương cho từng người khi thực hiện tính lương cuối tháng cho cán bộ, công nhân viên trong công ty.

TÊN ĐƠN VỊ
________

Số: /TTr-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…..tháng…..năm…..


BẢNG TÍNH LƯƠNG NĂM ……

Người lập biểu

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

Kế toán trưởng 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Bảng tính lương để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán