Bảng tổng hợp đối tượng được xác nhận khuyết tật

Bảng tổng hợp người được cấp xác nhận khuyết tật

Biểu tổng hợp đối tượng được cấp giấy xác nhận khuyết tật là biểu mẫu bảng danh sách tổng hợp các đối tượng được cấp xác nhận khuyết tật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bảng tổng hợp người được cấp xác nhận khuyết tật trong bài viết sau đây của VnDoc.

Mẫu số 08

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 2019)

UBND HUYỆN/TỈNH
(THÀNH PHỐ)…………….
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI/SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

BIỂU TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT

(Tính đến ngày……tháng……năm……)

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố/Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đơn vị tính: Người

STT

Địa phương*

Số lượng người khuyết tật

Chia theo giới tính

Chia theo dạng khuyết tật

Chia theo mức độ

Nam

Nữ

Vận động

Nghe, nói

Nhìn

Thần kinh, tâm thần

Trí tuệ

Khác

Đặc biệt nặng

Nặng

Nhẹ

1

                         

2

                         

3

                         

4

                         

….

                         
 

Tổng

                       

*Ghi chú: - Cấp huyện thống kê theo xã, phường, thị trấn

- Cấp tỉnh thống kê theo huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

……….., ngày …. tháng ….. năm …..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Đánh giá bài viết
1 111
Thủ tục hành chính Xem thêm