Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên của cơ sở giáo dục phổ thông

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên của cơ sở giáo dục phổ thôngbiểu mẫu tổng hợp đánh giá giáo viên theo thông tư 20. Mẫu tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên được ban hành Kèm theo công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018.

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Trường .............................................................................................................................

Số lượng giáo viên được đánh giá ...................................................................................

Quận/Huyện/Tp,Tx …………………………… Tỉnh/Thành phố...................................

Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm) ............................................................................

1. Kết quả xếp loại đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông

TT

Họ và tên

Kết quả đánh giá của tiêu chí
Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (Kh); Tốt (T)

Xếp loại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đánh giá chung về năng lực giáo viên

a) Điểm mạnh: .................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

b) Những vấn đề cần cải thiện:........................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

c) Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

 

……….., ngày ... tháng... năm 20....
THỦ TRƯỞNG
CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
(Ký, đóng dấu)

 

Đánh giá bài viết
1 1.408
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm