Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên mầm non

Mẫu tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên mầm non

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên mầm nonbiểu mẫu tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên mầm non dành cho cơ sở giáo dục được ban hành theo công văn 5569/BGDĐT-NGCBQLGD về quy định chuẩn giáo viên mầm non 2018.

BIỂU MẪU 04

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

(Kèm theo Công văn số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Trường..............................................................................................................................

Số lượng giáo viên được đánh giá....................................................................................

Quận/Huyện/Tp,Tx……………………… Tỉnh/Thành phố..................................................

Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm)..............................................................................

1. Kết quả xếp loại đánh giá của cơ sở giáo dục phthông

TT

Họ và tên

Kết quả đánh giá của tiêu chí

Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T)

Kết quả đánh giá của tiêu chí

Kết quả đánh giá của tiêu chí

Kết quả đánh giá của tiêu chí

Kết quả đánh giá của tiêu chí

Kết quả đánh giá của tiêu chí

Kết quả đánh giá của tiêu chí

Kết quả đánh giá của tiêu chí

Kết quả đánh giá của tiêu chí

Kết quả đánh giá của tiêu chí

Kết quả đánh giá của tiêu chí

Kết quả đánh giá của tiêu chí

Kết quả đánh giá của tiêu chí

Kết quả đánh giá của tiêu chí

Kết quả đánh giá của tiêu chí

Xếp loại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

2. Đánh giá chung về năng lực giáo viên

a) Điểm mạnh:..................................................................................................................

......................................................................................….............................................

..........................................................................................................................................

b) Những vấn đề cần cải thiện:........................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

c) Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

……… , ngày.... tháng.... năm 20……
THỦ TRƯỞNG
CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON
(ký, đóng du)

Đánh giá bài viết
1 2.358
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm