Bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

1 10.437

Bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được lập căn cứ vào chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản theo Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Mẫu bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được các đơn vị, doanh nghiệp gửi tới Chi Cục thuế về việc đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Biên bản thanh lý tài sản cố định mẫu số 02-TSCĐ

Bảng tính khấu hao tài sản cố định năm

Mẫu số S12-DNN: Thẻ tài sản cố định

Bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Nội dung cơ bản của bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định như sau:

TÊN CƠ SỞ ................

....................................

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số:........./ĐK-.........

..............., ngày ...... tháng .....năm ..........

BẢN ĐĂNG KÝ
PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gửi: Chi cục thuế quận .....................

Tên đơn vị: ..........................................................................................................

Mã số thuế: ..........................................................................................................

Trụ sở: .................................................................................................................

Vốn điều lệ: ...........................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số ............................ cấp ngày ............................... tại ....................

Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định đối với doanh nghiệp. Công ty chúng tôi đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định đến cơ quan thuế như sau:

+ Phương pháp khấu hao đường thẳng ......

+ Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh .....

+ Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm ......

Kính mong được sự chấp thuận của Quý Chi cục thuế .....

Chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Chi cục thuế ...........

- Lưu Công ty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

1 10.437
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định để xem.
Thủ tục hành chính Xem thêm