Bảng tự chấm điểm thi đua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2017

1 1.339

Bảng tự chấm điểm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát năm 2017

Bảng tự chấm điểm thi đua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2017 đưa ra những tiêu chí tự chấm điểm và số điểm tương ứng để Đảng viên tự chấm. Từ đó gửi hồ sơ khen thưởng năm 2017 và đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018.

Mẫu thông báo kết luận kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra

Mẫu kế hoạch kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra

Mẫu quyết định kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra

ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi, đảng bộ ............................................   …………, ngày....... tháng ........ năm 20…

BẢNG TỰ CHẤM ĐIỂM

thi đua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm .........

-----

TT

Nội dung

Điểm chuẩn

Số điểm tự chấm

Ghi chú

1

Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra, của cấp ủy trong năm và được triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra (nếu không thực hiện thì điểm là 0)

Bị trừ điểm nếu:

- Chậm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát

10

 

 

 

2

   

2

Kiểm tra đảng viên (kể cả cấp ủy viên cùng cấp) khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên (nếu không phát sinh thì tính điểm tối đa là 10).

Bị trừ điểm nếu:

- Đã phát hiện nhưng không chủ động, kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm.

- Thực hiện chưa đúng quy trình, hồ sơ không đầy đủ.

- Không xử lý hoặc xử lý không dứt điểm (nếu có sai phạm)

10

 

2

 

1

 

1

   

3

Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng (nếu không phát sinh thì tính điểm tối đa là 10)

Bị trừ điểm nếu:

- Đã phát hiện nhưng không chủ động kịp thời.

- Thực hiện chưa đúng quy trình, hồ sơ không đầy đủ.

- Không xử lý hoặc xử lý không dứt điểm (nếu có vi phạm).

10

 

 

 

2

1

1

   

4

Kiểm tra việc đóng đảng phí của đảng viên; việc thu, trích nộp và sử dụng đảng phí (nếu không thực hiện thì điểm là 0).

Bị trừ điểm nếu:

- Không thu, trích nộp đúng quy định

- Sử dụng không đúng nguồn đảng phí được trích lại

- Không xử lý hoặc xử lý không dứt điểm (nếu có sai phạm)

10

 

 

3

1

1

   

5

Giải quyết đơn thư tố cáo theo thẩm quyền (nếu không phát sinh thì tính điểm tối đa là 10).

Bị trừ điểm nếu:

- Thực hiện chưa đúng quy trình, hồ sơ không đầy đủ.

- Không xử lý hoặc xử lý không dứt điểm các sai phạm phải xử lý.

- Để tồn đọng quá thời gian quy định.

- Để tái tố, cấp trên phải xem xét, sửa kết luận

 

10

 

1

 

1

 

2

2

   

6

Giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng (nếu không phát sinh thì tính điểm tối đa là 10).

Bị trừ điểm nếu:

- Thực hiện chưa đúng quy trình, hồ sơ không đầy đủ

- Để tồn đọng quá thời gian quy định

- Để tái khiếu nại, cấp trên phải xem xét thay đổi nội dung hình thức kỷ luật

10

 

 

1

2

2

   

7

- Giám sát cấp ủy cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy, chi bộ và đạo đức lối sống theo quy định của BCH TW (nếu không thực hiện thì điểm là 0).

Bị trừ điểm nếu:

- Không hoàn thành chương trình giám sát đã đề ra

10

 

 

 

2

   

8

Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật (nếu không phát sinh thì tính điểm tối đa là 10).

Bị trừ điểm nếu:

- Thực hiện không đúng quy trình, hồ sơ không đầy đủ

- Không xử lý hoặc xử lý không dứt điểm các sai phạm phải xử lý (nếu có)

10

 

 

 

1

1

   

9

Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra, giám sát đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng (nếu không thực hiện thì điểm là 0).

Bị trừ điểm nếu:

- Không hoàn thành kế hoạch

- Thực hiện chưa đúng quy trình, hồ sơ chưa đầy đủ

- Không xử lý hoặc xử lý không dứt điểm các sai phạm phải xử lý (nếu có)

10

 

 

 

2

1

1

   

10

Thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng, 1 năm; báo cáo nhiệm kỳ; báo cáo chuyên đề, báo cáo thi đua, báo cáo đột xuất. Công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (nếu không thực hiện thì điểm là 0).

Bị trừ điểm nếu:

- Không đảm bảo thời gian

- Không đảm bảo chất lượng.

- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu không đầy đủ.

10

 

 

 

 

2

2

2

   

11

ĐIỂM THƯỞNG

- Có đề án, sáng kiến, kinh nghiệm... trong công tác kiểm tra

- Viết tin, bài cho tạp chí kiểm tra

- Kiểm tra được cấp ủy viên cùng cấp có dấu hiệu vi phạm hoặc tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp có dấu hiệu vi phạm

 

1

 

1

1

   
 

Tổng cộng

100

   

Nhằm thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy cơ sở trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1- Về công tác khen thưởng năm 2017

1.1- Đối tượng khen thưởng có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát.

* Đối với Đảng ủy cơ sở:

  • Tập thể: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở.
  • Cá nhân: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở.

* Đối với chi bộ cơ sở:

  • Tập thể: cấp ủy chi bộ cơ sở.
  • Cá nhân: đồng chí trực tiếp làm công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ cơ sở.

1.3- Hồ sơ đề nghị khen thưởng.

  • Tờ trình đề nghị khen thưởng của tập thể, cá nhân.
  • Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.
  • Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân.
  • Bảng tự chấm điểm của tập thể phải đạt từ 80 điểm trở lên (có bảng chấm điểm kèm theo).

2. Về đăng ký thi đua năm 2018

  • Công văn đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2018.
  • Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2018

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2017 và đăng ký thi đua năm 2018 gửi về Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 

Đánh giá bài viết
1 1.339
Thủ tục hành chính Xem thêm