Báo cáo đánh giá thực hành thuốc tốt trên lâm sàng

1 94

Mẫu số 02 - Mẫu Báo cáo đánh giá việc đáp ứng Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng

BỘ Y TẾ
CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ ĐÀO TẠO/
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…....., ngày tháng năm 20….

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

“THỰC HÀNH TỐT THỬ THUỐC TRÊN LÂM SÀNG”

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA CƠ S

- Tên của cơ sở: ...

- Địa chỉ cơ sở được kiểm tra: ...

- Điện thoại:...

- Quyết định thành lập số: ...

- Người đại diện pháp luật: ...

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn: ...

II. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐỢT ĐÁNH GIÁ

- Thời gian đánh giá: ....

- Thời gian đánh giá trước gần nhất: ...

- Hình thức đánh giá:...

- Phạm vi đánh giá: ...

III. THÔNG TIN V ĐOÀN ĐÁNH GIÁ

- Quyết định số …….., ngày …….. của Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo/Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế về việc thành lập Đoàn đánh giá việc đáp ứng GCP, tại...

- Thành phần Đoàn đánh giá bao gồm: ...

IV. ĐÁNH GIÁ THỰC T

Sau khi thẩm định hồ sơ, nghe báo cáo của cơ sở và tiến hành đánh giá thực tế, Đoàn đánh giá có một số ý kiến như sau:

Cơ sở đã triển khai các hoạt động theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng” của Bộ Y tế, cụ thể:

1. Cơ sở vật chất:

a) Khu lâm sàng:

b) Phòng xét nghiệm:

c) Khu vực bảo quản mẫu sinh học, thuốc nghiên cứu; lưu trữ hồ sơ, tài liệu nghiên cứu:

d) Bộ phận quản lý nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng:

e) Văn phòng Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở:

f) Trang thiết bị phục vụ thử thuốc trên lâm sàng:

2. Tài liệu chuyên môn kỹ thuật, quản lý chất lượng:

a) Tài liệu chuyên môn kỹ thuật:

b) Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng trong thử thuốc trên lâm sàng theo tiêu chuẩn phù hợp với loại hình nghiên cứu

3. Nhân sự

a) Tiêu chuẩn chuyên môn của nghiên cứu viên

b) Tiêu chuẩn của nghiên cứu viên chính

c) Thành viên bộ phận quản lý nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng

d) Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở

4. Nội dung khác (nếu có)

V. DANH MỤC CÁC TỒN TẠI

Các tồn tại phát hiện phải được liệt kê, xếp loại và tham chiếu đến các điều, khoản tại Thông tư quy định về thử thuc trên lâm sàng.

STT

Tồn ti

Tham chiếu

xếp loại

1.

Cơ svật chất

1.1.

     

2.

Tài liệu chuyên môn kỹ thuật

2.1.

     

3.

Nhân s

3.1.

     

4.

Tồn tại khác (nếu có)

4.1.

     

Tổng kết các tồn tại:

Nghiêm trọng: 0

Nặng: 0

Nhẹ: 0

Khuyến cáo: 0

Nghiêm trọng: 0

Nặng: 0

Nhẹ: 0

Nghiêm trọng: 0

Nặng: 0

Nhẹ: 0

VI. KT LUẬN CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ

VII. Ý KIẾN CỦA CƠ SỞ

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Biên bản đánh giá được đọc, thông qua và thống nhất giữa Đoàn đánh giá và cơ sở. Biên bản đánh giá được lập thành 03 bản: Cơ sở giữ 01 bản, Đoàn đánh giá giữ 02 bản./.

Đoàn đánh giá

Đại diện lãnh đạo cơ sở

Thư ký

Trưởng Đoàn

 
     

 

 

Đánh giá bài viết
1 94
Thủ tục hành chính Xem thêm