Báo cáo địa danh, diện tích khối lượng lâm sản khai thác

1 230

Mẫu báo cáo khối lượng lâm sản dự kiến khai thác

Báo cáo địa danh, diện tích khối lượng lâm sản khai thác là biểu mẫu báo cáo được lập ra để ghi chép lại về việc dự kiến khai thác lâm sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết và tải mẫu báo cáo về sử dụng.

Mẫu số 07. Báo cáo địa danh, diện tích, khối lượng lâm sản dự kiến khai thác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO

ĐỊA DANH, DIỆN TÍCH, KHỐI LƯỢNG LÂM SẢN

DỰ KIN KHAI THÁC

1. Thông tin chung

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác ...........................................................................

- Địa chỉ: .........................................................................................................................

- Diện tích khai thác: ..................................ha;

- Thời gian khai thác: Từ ………………đến...................

2. Nội dung

a) Đối với gỗ rừng tự nhn:

TT

Địa danh

Số cây

Đường kính (cm)

Chiều cao (m)

Khối lượng (m3)

Ghi chú

Tiểu khu

Khoảnh

Lô

       

A

B

C

D

E

F

G

H

I

01

               

02

               

...

               

Tổng

               

b) Đi với gỗ rừng trồng:

TT

Địa danh

S cây

Đường kính trung bình (cm)

Chiều cao trung bình, (m)

Khối lượng (m3)

Ghi chú

A

B

C

D

E

F

G

01

Ghi rõ số lô, khoảnh, tiểu khu (hoặc Giy chứng nhận quyền sdụng đất, quyết định giao đất, cho thuê đất...vv).

         

02

           

           

Tổng

           

c) Đối với thực vật rng ngoài gỗ và dẫn xuất của chúng:

TT

Địa danh

Tên lâm sn

S lượng hoặc khối lượng

Đơn vị tính (m3, ster, cây, tấn, ml)

Ghi chú

Tên thông thường

Tên khoa học

     

A

B

C

D

E

G

H

01

Ghi rõ số lô, khoảnh, tiểu khu (hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định giao đất, cho thuê đất... vv).

         

02

           

           

Tổng

           

 

 

Chủ rừng /đơn vị khai thác
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếutổ chức)

 

Đánh giá bài viết
1 230
Thủ tục hành chính Xem thêm