Báo cáo doanh thu, bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

1 44

Báo cáo doanh thu, bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới nhất

Mời các bạn tham khảo Báo cáo doanh thu bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được ban hành kèm theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định, đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Mẫu báo cáo dùng để thống kê doanh thu và khoản phải bồi thường bảo hiểm cháy nổ.

Nội dung của Báo cáo doanh thu, bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

BÁO CÁO DOANH THU, BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

(Kèm theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)

Tên doanh nghiệp bảo hiểm:.............................

Kỳ báo cáo: Quý .../Năm ...

Đơn vị tính: đồng

STT

Danh mục cơ sở (*)

Phí bảo hiểm

Bồi thường bảo hiểm

Phí bảo hiểm gốc

Phí bảo hiểm giữ lại

Bồi thường bảo hiểm gốc

Bồi thường bảo hiểm thuộc trách nhiệm giữ lại

1

         

2

         

3

         

4

         

5

         

6

         

         
           

(*) Doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo theo danh mục cơ sở nêu tại khoản 1 Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực./.


Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

..., ngày... tháng... năm...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký và đóng dấu)

Báo cáo doanh thu bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Báo cáo doanh thu bồi thường bảo hiểm cháy nổ

Đánh giá bài viết
1 44
Thủ tục hành chính Xem thêm