Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công

1 513

Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công xây dựng

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công được ban hành kèm theo Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Nội dung của báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BCGSĐGĐT

……….. ngày ……. tháng….. năm ……

 BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TRƯỚC KHI KHỞI CÔNG

Tên dự án: …………………..

Kính gửi: ………………………………………………………………..

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Tên dự án:.…………………………………………………………..

Chủ đầu tư:…………………………………………………………..

Tổ chức tư vấn lập dự án:…………………………………………………………..

Mục tiêu của dự án:…………………………………………………………..

Qui mô, công suất:…………………………………………………………..

Nội dung đầu tư chính/các hạng mục đầu tư chính:…………………………………

Địa điểm dự án:…………………………………………………………..

Diện tích sử dụng đất:…………………………………………………………..

Hình thức quản lý dự án:…………………………………………………………..

Các mốc thời gian về dự án:…………………………………………………………..

- Số, ngày phê duyệt quyết định đầu tư:…………………………………………………………..

- Thời gian thực hiện dự án:…………………………………………………………..

+ Thời gian bắt đầu:…………………………………………………………..

+ Thời gian kết thúc:…………………………………………………………..

Tổng mức đầu tư:…………………………………………………………..

Nguồn vốn đầu tư:…………………………………………………………..

II. TÌNH HÌNH CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN:

1. Tình hình và khả năng về kế hoạch vốn đầu tư cho dự án:

a) Kế hoạch vốn trung hạn và hàng năm của dự án:

- Trung hạn:

- Hằng năm:

b) Khả năng huy động và thực hiện:

- Trung hạn:

- Hằng năm:

2. Tình hình chuẩn bị thực hiện dự án:

a) Công tác lập TKKT, công tác GPMB và tái định cư, công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn, xây lắp: bao gồm kế hoạch, tiến độ, chất lượng và việc chấp hành các quy định hiện hành,...

b) Đánh giá về các công tác chuẩn bị và dự kiến thời gian khởi công xây lắp:

3. Công tác quản lý dự án:

3.1. Kế hoạch triển khai thực hiện: (Nêu kế hoạch tổng thể từng giai đoạn công tác quản lý dự án để đạt được tiến độ yêu cầu)

3.2. Kế hoạch chi tiết các nội dung quản lý thực hiện dự án: (Mô tả kế hoạch chi tiết của từng giai đoạn đối với thành phần công việc liên quan đến giai đoạn quản lý thực hiện dự án)

3.3. Công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý dự án:

3.4. Đầu mối giám sát, đánh giá dự án: dự kiến cá nhân thực hiện, địa chỉ và điện thoại liên hệ.

4. Các vướng mắc phát sinh:

III. KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ:

Kiến nghị Người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./.

 

CHỦ ĐẦU TƯ
(ký tên, đóng dấu)

Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công

Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công

Đánh giá bài viết
1 513
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm